Maldų Grupėms skirti nurodymai

Ištraukos yra iš Pranešimų suteiktų Dieviškojo Gailestingumo Marijai bei gali būti rastos Tiesos Knygoje:

“Aš sumažinsiu daugel išpranašautos kančios Savo Kryžiaus žygio Maldos Grupių galios dėka.
(…) Aš trokštu pamokyti Savo Kryžiaus žygio Maldos Grupes būti budriems, kuomet kursis savo tautose. Jos turi visuomet laikyti prie savęs Šventąjį Vandenį, taip pat Mano Krucifiksą ir kalbėti šią ypatingą Kryžiaus žygio Maldą, jog jūsų Kryžiaus žygio Maldos Grupė būtų palaiminta, bei apsaugota.”
(Sausio 25 d., 2013 m., 20:00 val.)

“Mano brangi mylima dukra, turi būti žinoma, jog Aš trokštu suformuoti Armiją iš Maldos Grupių visame pasaulyje. Aš suteiksiu jums Mano Armija Maldas, kurios turi būti kalbamos, jog būtų išgelbėtos sielos. Šios Maldų Grupės plėsis ir tarp jų gretų iškils tikra Armija atsidavusių pasekėjų, jog skleistų Tiesą Mano Dieviško Pažado apie visiems skirtą išganymą.
Šios Maldos Grupės sudarys Armiją, tokią kokia buvo padiktuota Mano mylimo Tėvo, kuri susigrums su blogio tamsa, kurią sukėlė Šėtonas ir į jį tikintieji.”
(Sekmadienis, Spalio 23 d., 2011 m., 19:15 val.)
“Šios Maldos buvo užrašytos Danguje ir žada nepaprastas Malones.
Jos turi tik vieną tikslą ir tai yra išgelbėti kiekvieno žmogaus sielą; kiekvieno vaiko; skirtingų įsitikinimų; visų lyčių; kiekvienos religinės denominacijos bei ateistų. Tai yra Mano didžiausias Troškimas.
Jums Mano apaštalai, vadovauju Aš Pats. Malonės, kurias Aš išlieju jums jau dabar duoda vaisių. Greitai galios, kurias Aš suteiksiu, per Kryžiaus žygio Maldas, pritrauks tūkstančius naujų sielų.
Kaip gi jūs manote tokia maža Maldos Grupelė gali pasiekti tokį atsivertimą?
Atsakymas paprastas. Tai dėl to, kad jūs esate saugomi Mano Tėvo, bei tiesiogiai vedami Manęs, jog jums pasisektų. Jums negali nepasisekt.”
(Sekmadienis, Lapkričio 11 d., 2012 m., 22:00 val.)

“Kantrybė, tyli kasdieninė malda, Maldos Grupių įsteigimas, kasdieninis Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlio meldimasis, pasninkavimas, bei švenčiausiasis Rožančius, paskirtas mano mylimai Motinai kartu sudėjus, veikia kaip tobula formulė sielų išgelbėjime.”
(Trečiadienis, Rugpjūčio 10 d., 2011 m., 23:00 val.)

Maldos Kryžiaus žygio Grupėms skirti pamokymai
Turi sueiti bent du žmonės. Su laiku tikiuosi, jog daugelis prisijungs prie šios Misijos išgelbėti sielas. Tai gali būti atlikta namuose ar viešose vietose, kur jums leidžiama susirinkti. Jei įmanoma šis susibūrimas turėtų vykti maldos namuose.
Žmonės turi susitikti kaip galima dažniau. Netgi jei jūs turite pradėti nuo vienos ar dviejų dienų per savaitę ar turite ateinančius skirtingus žmones, jei jūs galite susirinkti kiekvieną dieną (kas ir yra tikrasis tikslas) tai bent jau leistų jums pradėti. Jei jūsų grupė yra pakankamai didelė, jūs galite turėti vadovą bei savanorį organizuotoją arba keli žmonės gali pasidalinti šia atsakomybe, ar tiesiog keistis šia atsakomybe tarpusavy. Galbūt jūs galite keltis iš vienų namų į kitus.
Rekomenduojama, jog jūs turėtumėte Palaimintą Krucifiksą, palaimintą žvakę degančią Ir Šventąjį Vandenį. Tegul visi persižegnoja su juo prieš pradedami Maldas.
Turi būti sukalbėtas bent vienas švenčiausios Mergelės švenčiausiojo Rožinio Slėpinys meldžiamasis lėtai, bei iš širdies, kreipiant dėmesį į tai ką jūs sakote, bei suvokiant ką sakote ir su kuo kalbate; rekomenduojama abiems – švenčiausiam Rožiniui ir Kryžiaus žygio Maldoms bei šventojo Dieviškojo Gailestingumo vainikėliui.
Nepamirškite, jog švenčiausioji Mergelė pažadėjo suteikti ypatingą apsaugą tiems, kurie kasdien melsis tris jos švenčiausiojo Rožinio Slėpinius. švenčiausioji Mergelė paprašė melstis jos Rožinį netgi tiems, kurie turi skirtingus tikėjimus.
Mūsų Mergelė Marija prašė visus žmones visų tikėjimų melstis Jos Rožinį.
Praleiskite bent vieną valandą kasdien maldoje su mūsų Viešpačiu Ir Mergele Marija.
Naujausi Pranešimai, kurie pasirodė nuo praeito grupės susitikimo, turėtų būti lėtai bei pagarbiai perskaitomi.
Nė vienam nėra leidžiama interpretuoti Pranešimų, nes Jėzus jau pasakė, jog netgi Dieviškojo Gailestingumo Marija nėra tinkama juos interpretuoti. Neteisinga interpretacija gali nugręžti sielas.
Šios Misijos tikslas yra pasiekti kiek tik galima daugiau skirtingų tikėjimų bei visai netikinčiąsias sielas. Nė vienas nėra išskirtas.
Būtų naudinga jei Pranešimų atspausdinti nuorašai, kuriuos skaitysite galėtų būti išdalintos tiems, kurie neturi kompiuterių.
Rekomenduojama, jog visoms Kryžiaus žygio Maldoms ir Jėzaus žmonijai perduotoms Litanijoms būtų skirta pakankamai laiko melstis, jog būtų pridėtos ir besimeldžiančiųjų intencijos.
Žmonės gali tuo metu nuleisti galvas, o tuomet pakelti jas kuomet intencijos bus užbaigtos, jog būtų galima nepertraukiant nė vieno tęsti. Nepamirškite, jog kai kurie žmonės turi dideles šeimas ir daug intencijų todėl svarbu, jog tai būtų turima omenyje.
Meldžiantis antrąją Jėzaus žmonijai perduotą Litaniją, rekomenduojama, jog sielos esančios visiškoj tamsoj, bei tie, kurie šiandien gali mirti, būtų įtraukti kartu su jūsų intencijomis, taip pat Ir visi nariai Likusiosios Armijos “Jėzus žmonijai” bei jų šeimos.
Jei grupė pasidarys pakankamai didelė, vadovas gali atsistoti grupės priešaky, jog jis žinotų kada žmonės pabaigė savo intencijas ir kada Maldos gali būti tęsiamos.
Tuomet turi būti iš širdies meldžiamasi Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlis, kartu su ypatinga Malda suteikta mūsų Viešpaties:

Padrąsinanti Malda
Pripildyk dabar mane Viešpatie su Šventosios Dvasios Dovana, jog skelbčiau Tavo Šventąjį Žodį nusidėjėliams, kuriuos turiu padėti išgelbėti Tavo Vardu. Padėk apgaubti man juos per savo maldas Tavo Švenčiausiuoju Krauju, jog jie būtų pritraukti prie Tavo Švenčiausios Širdies. Suteik man Šventosios Dvasios Dovaną, jog šios vargšės sielos galėtų mėgautis Tavo Naujuoju Rojumi. Amen.

Vainikėlis gali būti ir giedamas. Likusieji Rožinio Slėpiniai turi taip pat būti meldžiamiesi, jei tik leidžia laikas tai daryti grupei dar esant kartu. Jeigu visi negali pasilikti, likusiuosius Slėpinius patartina, kad liktų melstis tie, kurie gali.
Nepamirškite, jog kuomet jūs meldžiatės kartu kaip Kryžiaus žygio Maldos Grupė, jums suteikiama didžiulė galia.
Diskusijos apie Pranešimus turėtų būti ribotos, galima tik nurodyti citatas iš tikrųjų Pranešimų.
Labai rekomenduojama, jog visi melstųsi prašydami įžvalgumo Malonės Pranešimams, dėl didelio pavojaus juos klaidingai suprasti. Rekomenduojama, jog jei jūs turite sunkumų suvokiant tam tikrą Pranešimą jog jūs dėl to pasimelstute.
Jei grupė pasidaro pakankamai didelė, jūs galite keisti Rožinio kalbėjimą, leisdami melstis pradžioje esantiems vienoj bažnyčios pusėj, o vėliau kitoj. Labai svarbu neskubėti.
Šios Maldų Grupės padarys didelį darbą, kadangi jos yra Dievo armijos dalis šioje kovoje už sielas. Malda yra ginklas. Todėl turėkite omenyje, kuo trumpesnė malda, tuo silpnesnis ginklas.