Pasiruošimas Antrajam Jėzaus Kristaus Atėjimui

Svarbu! Nacionalinė Lietuvos Kryžiaus žygio maldų sesija

Maldos susirinkimas vyks 2024 m., kovo 23 d., 11 val.

Nacionalinė Lietuvos Kryžiaus Žygio malda už sielų apsaugą ir išgelbėjimą per įspėjimą

Kartu melsimės Šventąjį rožinį, Gailestingumo vainikėlį, Kryžiaus žygio maldas ir skaitysime iš Tiesos knygos.

Norėdami užsiregistruoti, spustelėkite čia:
https://bit.ly/LithuaniaNational23MAR2024
Už paklusnumą Dieviškai valiai

Taip pat užsiregistruokite oficialiam naujienlaiškiui, kad gautumėte naujienas svetainėje: https://jtmglobal.network/lt/

Pasiruošimas Antrajam Jėzaus Kristaus Atėjimui
Informacija apie Dangiškus Pranešimus, susijusius su Pasaulietiniu Įspėjimu (Sąžinės Nušvietimu) bei dvasiniai nurodymai ir pranašystės skirtos Bažnyčiai bei Pasauliui, kurie jau atsiskleis laikotarpyje iki Antrojo Jėzaus Kristaus Atėjimo, kuris įvyks dabartinės kartos metu, taip kaip pasakė pats Jėzus Savo pasisakymuose Pranešimuose.

second.coming

Pranešimai Ir apsireiškimai
Dangiškieji Pranešimai buvo gauti per Dieviškojo Gailestingumo Mariją (slapyvardis), kuri yra anonimiška katalikė regėtoja bei pranašė Europoje. Pirmasis Pranešimas buvo jai suteiktas 2010 metų Lapkričio 9 dieną. Iki 2015 metų Gegužės ji gavo iš Švenčiausiosios Trejybės Ir Mergelės Marijos daugiau nei 1330 Pranešimų. Nors šiuo metu Pranešimai nustojo būti gaunami Jėzus sakė, jog ateityje Pranešimai bus ir toliau teikiami – jie bus Teikiami Iki Jo Antrojo Atėjimo.
Visi Dangiškieji Pranešimai skelbia Tiesos Knygą, kuri buvo atskleista Pranašui Danieliui Senajame Testamente (Danieliaus Knyga 10,21 ir 12,4-9) bei Apaštalui Jonui Naujajame Testamente. Tiesos Knygos turinį galima rasti simbolių išraiška Apreiškimo Knygoje.

Antspaudai Ir Pranašystės
Šiuose apsireiškimuose Jėzus atidaro septynis Antspaudus minimus Apreiškimo Knygoje – Jis atskleidžia jų prasmę.
Pranašystės esančios Pranešimuose išpranašauja Benedikto XVI atsistatydinimą ir netikrojo pranašo atėjimą, kuris dabar sėdi Petro Soste Šventuosiuose Rūmuose.
Pranašystės atskleidžia įvykius tokius kaip Arabų pasaulio sukilimą, išplisiantį atkritimą nuo Katalikų tikėjimo (Pirmasis Antspaudas) ir Katalikų Bažnyčios Schizma, Dievo Rankos sukeltus globalius klimato pasikeitimus, privalomą pasaulietinę vakcinaciją, kuri sukels mirtį, politinius neramumus, Trečiąjį Pasaulinį Karą (Antrasis Antspaudas), antikristo atėjimą, Pasaulietinį Vieną Valdymą, Naująją pasaulietinę pagonišką Bažnyčią,  pasaulyje kilsiantį badą (Trečiasis Antspaudas), čipų implantaciją – žvėries ženklo – Ir daugel kitų įvykių.
Kiti Apreiškimų Knygos Antspaudai dar nebuvo atplėšti Ir atskleisti.
Visi šie įvykiai rodo, jog mes iš tiesų gyvename laikų pabaigoje ir kaip mums pasakyta Viešpaties Diena jau greitai Ateis. Tai ir yra pagrindinis Pranešimų tikslas – įspėti visą žmoniją apie įvykius, kurie turi ateiti ir paruošti žmoniją pačiam svarbiausiam įvykiui žmonijos istorijoje nuo Jėzaus Kristaus Mirties ir Prisikėlimo.
Pranešimų tikslas yra išgelbėti kuo daugiau sielų kaip tik galima.

Įspėjimas

cross.on.the.sky

Daugiausiai svarbus Pranešimas yra apie mistinį įvykį kuris greitai atsiskleis visame pasaulyje. Šis įvykis apibūdintas Jėzaus Kristaus kaip Didysis Įspėjimas bei Sąžinės Apšvietimas, bus suteiktas pasauliui kaip didingiausias Dieviškojo Gailestingumo Aktas. Įspėjimas stebuklinga asmeniška kiekvienos sielos susitikimo su Dievu dovana, padės paruošti žmones Jėzaus Kristaus Sugrįžimui. Jis bus patirtas tuo pačiu metu pasaulyje kiekvieno žmogaus turinčio daugiau nei 7 metus. Jis tęsis apie 15 minučių. Tai bus tokia sukrečianti patirtis jog Niekas negalės  jo nepaisyti. Visi Net ir ateistai sužinos, jog Dievas egzistuoja. Visiems bus atskleistos jų nuodėmės kaip Ir geri darbai taip kaip mato juos Dievas. Ši dovana padrąsins žmones  permąstyti savo gyvenimus Ir paprašyti Dievo atleidimo. Įspėjimo metu įvyks labai daug stebuklingų atsivertimų, Ir pasaulis pasikeis. Žmogus žinodamas Tiesą pasirinks Dievą priimti arba atstumti. Jis seks arba išganymo keliu arba amžinojo pasmerkimo keliu savo paties pasirinkimu.

Gyvojo Dievo Antspaudas
Jis buvo išpranašautas Apreiškimo Knygoje Ir yra suteiktas dabar apsireiškimo metu kaip 33 Kryžiaus žygio malda. Mūsų prašo Jėzus nešioti (arba su Savimi turėti) Gyvojo Dievo Antspaudą bet kokia forma (maldos tekstą) turėti savo namuose. Antspaudą reikia melstis kasdien. Jis apsaugo mūsų kūną ir sielą, be to nieko blogo nenutiks tiems, kurie turės Antspaudą. Jį negalima pardavinėti, bet turėtų būti pasiekiamas visiems. Pranešimuose galima rasti daugel kitų vietų kalbančių apie Antspaudą. Juose atsiskleidžia Antspaudo reikšmė. Tai yra Dievo Dovana skirta apsaugoti mus, mūsų namus, Ir padėti mums įžengti į Taikos Erą.

seal

Antspaudo Tekstas – Gyvojo Dievo Antspaudas –
33 Kryžiaus žygio malda
Mano Dieve, Mano Mylintis Tėve, su meile ir dėkingumu aš priimu Tavo Dievišką
Apsaugos Antspaudą, kuriuo Tavo Dievybė apgaubia mano kūną ir sielą amžinybei.
Aš nusilenkiu nuolankiai dėkodamas ir prisiekiu savo tikrą meilę ir ištikimybę Tau, mano Mylimas Tėve.
Maldauju Tave apsaugoti mane ir tuos, kuriuos myliu, šiuo ypatingu Antspaudu ir prisiekiu savo gyvenimu tarnauti Tau per amžius. Aš myliu Tave, brangus Tėve.
Aš guodžiu Tave šiuo laiku, Brangus Tėve.
Aš aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę už pasaulio nuodėmių atpirkimą ir visų Tavo vaikų išgelbėjimą.
Amen.

Kryžiaus žygio maldos
Pranešimų metu Jėzus taip pat suteikė mums maldas Ir litanijas kurios reiškia Maldų Kryžiaus žygį. Jis prašo mūsų kasdieną Jas melstis. Labai daug malonių yra susiję su jomis, atnešančiomis tuo pačiu daugel atsivertimų. Taip pat Jėzus mus mokina suburti Kryžiaus žygio grupes jog melstumėmės kartu už sielų atsivertimą Ir apsaugą šiais sunkiais laikais. Kryžiaus žygio grupės padės suformuoti Jėzaus Kristaus Katalikų Bažnyčios Likučio Armiją, ištikimą Šventajam Raštui Ir Katalikų Tradicijai.
Visi tie kurie atsivers Ir priims Dievą bus paimti Jėzaus Paskutiniąją Dieną į Naująjį Rojų, Naująjį Dangų Ir Žemę – Ramybės Ir Laimės Erą.
Išrinktos ištraukos iš Pranešimų
“Tiesos Knyga yra suteikiama pasauliui jog žmonija pajustų Dievo Meilę Ir būtų vedama link Tiesos jog jie surastų Laisvę” (Penktadienis, Lapkričio 30d, 2012, 15:55 val.).
“Prieš tai kai Aš Ateisiu Mano Šviesa Išnyks pasaulyje trijų dienų laikotarpiui. (…). Aš sugrįšiu į žemę tokiu pat būdu kaip Aš pakilau į Dangų. Aš ateisiu debesyse apsuptas visų angelų r šventųjų Danguje su Didžiule Šlove. Kokia nuostabi ir džiugi ta Diena bus kuomet Aš ateisiu Karaliauti Žemėje pagal Mano Tėvo Valią. Nė vienas žmogus neabejos jog tai Aš. Taip pat jie neturės jokių abejonių dėl savo ateities. Tai bus Diena kuomet Aš ateisiu Teisti. Aš padalinsiu Savo žmones į tuos kurie Mane myli ir tuos kurie Manęs nekenčia. Tie kurie Mane atstūmė ir kurie buvo atsidavę visokioms nedorybėms bus ištremti į pragaro gelmes. Likusieji ateis gyventi su Manim Rojuje kartu su prisikėlusiaisiais teisiaisiais. Tai yra tai ko kiekviena siela turi laukti taip kaip Aš pažadėjau. Krikščionims Aš sakau štai ką. Žinokite jog šis Didingas įvykis greitai įvyks. Jūsų karta pamatys Mano Didingąjį Antrąjį Atėjimą” (Sekmadienis, Kovo 18 d, 2012, 16:00 val.).

Internetiniai puslapiai ir kalbos
Pranešimai yra jau išversti į daugelį skirtingų kalbų.
Pranešimai ir Maldos lietuvių kalba yra šiame tinklapyje:
http://jezuszmonijai.lt/

Maldos grupės rožinio ir kryžiaus žygio maldoms Maldos susirinkimai internetu Visos kalbos

Daugiau tinklapyje: https://jtmglobal.network/lt/