Maldos Kryžiaus žygis

Maldos Kryžiaus žygis

170 Kryžiaus žygio Maldos, 6 Litanijos, Kitos Maldos

Maldos Kryziaus Zygis (DOC)

Kryžiaus žygio Maldos

1 Kryžiaus žygio Malda

Mano dovana Jėzui, kad išgelbėti sielas

Paprastai kalbama kasdien.

Mano brangiausias Jėzau, Tu, kuris taip mus myli, leisk man nuolankiai padėti išgelbėti Tau brangias sielas.

Pasigailėk visų nusidėjėlių, nepaisant to, kaip skaudžiai jie Tave įžeidė.

Leisk man savo maldomis ir kentėjimais padėti toms sieloms, kurios galbūt neišgyvens per Įspėjimą, patekti šalia Tavęs Tavo Karalystėje.

Išgirsk mano maldas, o mielas Jėzau, kad padėčiau Tau laimėti sielas, kurių tu trokšti.

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, aš pažadu savo ištikimybę Tavo Švenčiausiajai Valiai visais laikais.

Amen.

2 Kryžiaus žygio Malda

Už pasaulio vadovus

Mano Amžinasis Tėve, Tavo mieliausiojo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu, aš prašau Tave apsaugoti savo vaikus nuo persekiojimų, kurie yra planuojami prieš nekaltas tautas globalių jėgų.

Aš meldžiu atleidimo už nuodėmes tų sielų, kurios ir yra šio sunkmečio priežastis, kad šios sielos galėtų atsisukti į Tave nuoširdžiomis ir nuolankiomis širdimis.

Prašau Savo kankinamiems vaikams suteikti stiprybės ištverti kentėjimus už pasaulio nuodėmių atpirkimą, per mūsų Viešpatį Kristų.

Amen.

3 Kryžiaus žygio Malda

Išvaduoti pasaulį iš baimės

O mano Viešpatie Jėzau Kristau, aš maldauju Tave išvaduoti pasaulį iš baimės, kuri atskiria sielas nuo Tavo mylinčios Širdies.

Aš meldžiu, kad tos sielos, kurios patirs tikrą baimę per Įspėjimą, išsivaduotų iš šios baimės ir leistų Tavo Gailestingumui užlieti jų sielas, kad jos taptų laisvos mylėti Tave, kaip jos ir turėtų.

Amen.

4 Kryžiaus žygio Malda

Šeimų suvienijimui

Jėzau, suvienyk per Įspėjimą visas šeimas, kad jos galėtų gauti Amžinąjį Išganymą.

Aš meldžiu, kad visos šeimos išliktų drauge vienybėje su Tavimi, Jėzau, ir galėtų paveldėti Tavo Naująjį Rojų žemėje.

Amen.

5 Kryžiaus žygio Malda

Aukščiausiojo Dievo garbinimas

Jėzus: “Mano dukra, pasaulis turi sakyti šią ypatingą maldą dėkodami ir garbindami Dievą Tėvą už gailestingumą, kurį Jis teikia pasauliui.”

Amžinasis Tėve, mes aukojame tau savo maldas, džiaugsmingai dėkodami už Tavo brangią Gailestingumo Dovaną visai žmonijai.

Mes džiūgaujame ir aukojame Tau, Šlovingiausiasis Karaliau, savo garbinimą ir pagyras už Tavo Meilę ir Gailestingumą.

Tu, Aukščiausiasis Dievas, esi mūsų Karalius ir už šią dovaną mes puolame kniūbsti prie Tavo kojų kaip nuolankūs vergai. Dieve, prašome Tave pasigailėti visų Savo vaikų.

Amen.

6 Kryžiaus žygio Malda

Kad sustabdyti antikristą

O Jėzau, aš meldžiu, kad Dievas Savo Gailestingumu užkirstų kelią antikristo ir jo begėdiškos armijos siekimui sukelti terorą ir negandas Tavo vaikams.

Mes maldaujame, kad jis būtų sustabdytas ir, kad Baudėjo rankos būtų išvengta dėl atsivertimo per Įspėjimą.

Amen.

7 Kryžiaus žygio Malda

Už tuos, kurie atsisako Gailestingumo

Jėzus: “Tai yra malda, kurią turite kalbėti, jog melstute Gailestingumo sieloms esančioms tamsoje.”

Jėzau, aš raginu Tave atleisti tiems nusidėjėliams, tamsioms sieloms, kurie atsisakys Tavo Gailestingumo Šviesos.

Aš maldauju Tave atleisti jiems, Jėzau, kad išgelbėtum juos iš nuodėmių, iš kurių jiems patiems jau labai sunku ištrūkti.

Užliek jų širdis Savo Gailestingumo Spinduliais ir suteik jiems progą grįžti pas Tave.

Amen.

8 Kryžiaus žygio Malda

Išpažintis

Jėzus: Ši malda turėtų būti kalbama meldžiant malonės už nuodėmių atleidimą prieš ir po Įspėjimo.”

Brangus Jėzau, aš prašau Tave atleidimo už visas savo nuodėmes ir už visą skausmą ir skriaudas, kuriuos aš sukėliau kitiems.

Aš nuolankiai meldžiu malonės, kad daugiau Tavęs nebeįžeisčiau ir siūlau atlikti atgailą pagal Tavo Šventąją Valią.

Aš maldauju atleidimo už visus savo būsimus nusižengimus ateityje, kurie gali sukelti Tau skausmą ir kentėjimus.

Paimk mane kartu su Savimi į naująją Taikos Erą, kad aš galėčiau tapti Tavo šeimos amžinybėje dalimi.

Aš myliu Tave Jėzau. Man reikia Tavęs.

Aš garbinu Tave ir visus Tavo siekius.

Padėk man Jėzau, kad aš tapčiau vertas įeiti į Tavo karalystę.

Amen.

9 Kryžiaus žygio Malda

Pasiūlyti savo kentėjimus kaip dovaną

O Švenčiausioji Jėzaus Širdie, išmokyk mane priimti įžeidimus dėl Tavo Šventojo Vardo, kai aš skelbiu Tavąjį Žodį, su nuolankia padėka.

Išmokyk mane suprasti, kad pažeminimas, skausmas ir kentėjimai artina mane prie Tavo Švenčiausios Širdies.

Leisk man priimti visus šiuos išbandymus su dvasios meile ir kilnumu, kad galėčiau pateikti juos Tau kaip vertingą dovaną, skirtą sielų išgelbėjimui.

Amen.

10 Kryžiaus žygio Malda

Jėzaus Meilės Liepsnos skleidimas

Padėk mums, brangus Jėzau, be baimės pakilti Tavo Vardu ir skleisti Tavo Meilės Liepsną visose tautose.

Suteik mums, Savo vaikams, stiprybės, susidūrus su užgauliojimais tų, kurie nėra tikrieji tikintieji Tavo Gailestingumu.

Amen.

11 Kryžiaus žygio Malda

Sustabdyti neapykantą regėtojams

O Švenčiausioji Jėzaus Širdie, prašau sustabdyti neapykantą ir pavydą, jaučiamus tarp Tavo pasekėjų, prieš Tavo tikruosius šių laikų regėtojus.

Aš maldauju Tave, kad išgirstum mano maldas ir suteiktum Savo regėtojams stiprybės, kuri jiems reikalinga, skelbiant Tavo Švenčiausiąjį Žodį netikinčiame pasaulyje.

Amen.

12 Kryžiaus žygio Malda

Kad išvengti Puikybės Nuodėmės

O Mano Jėzau, padėk man išvengti puikybės nuodėmės, kai kalbu Tavo Vardu.

Atleisk man, kai ką nors sumenkinu Tavo Šventuoju Vardu.

Padėk man klausytis, Jėzau, kai kalbama Tavo Balsu ir pripildyk mane Savo Šventąja Dvasia, kad galėčiau atskirti Tavo Žodžio Tiesą, kai Tu kreipiesi į žmoniją.

Amen.

13 Kryžiaus žygio Malda

Malda Prašant Neliečiamumo malonės

Dievas Tėvas: “Aš tikrai pažadu vaikai, jog visi tie, kurie šauksis Manęs Mano mylimo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu, jog išgelbėtų sielas Savo brolių ir seserų, jiems iškart bus suteikta neliečiamumo malonė. Ypatinga malonė bus suteikta kiekvienam iš jūsų, kuris maldaus visą mėnesį už jų sielas. Štai ką Aš jūsų prašau sakyti.”

O dangiškasis Tėve, per Tavo mylimo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kurio Kančia ant Kryžiaus išgelbėjo mus iš nuodėmės, Meilę, prašau apsaugoti visus tuos, kurie vis dar atmeta Jo Gailestingumo Ranką.

Užliek jų sielas, brangus Tėve, savo Meilės dovana.

Aš maldauju Tave, Dangiškasis Tėve, išgirsti mano maldas ir išgelbėti šias sielas nuo amžinojo pasmerkimo.

Savuoju Gailestingumu leisk joms pirmoms įeiti į Naująją Taikos Žemėje Erą.

Amen.

14 Kryžiaus žygio Malda

Dievui Tėvui, prašant saugoti nuo branduolinio karo

O Visagalis Tėve, Aukščiausiasis Dieve, prašau pasigailėti visų nusidėjėlių. Atverk jų širdis, kad jie pripažintų išganymą ir gautų gausių malonių.

Išgirsk mano maldavimus dėl mano paties šeimos ir padėk, kad kiekvienas iš jų rastų malonę Tavo Mylinčioje Širdyje.

O Dieviškasis Dangiškasis Tėve, apsaugok visus Savo vaikus žemėje nuo bet kokio branduolinio karo ir kitų veiksmų, kurie yra planuojami, siekiant sunaikinti Tavo vaikus.

Saugok mus nuo visų negandų ir globok mus. Apšviesk mus, kad galėtume atverti savo akis, išgirsti ir priimti savo išganymo Tiesą be jokios baimės mūsų sielose.

Amen.

15 Kryžiaus žygio Malda

Padėka už Dieviškąjį Gailestingumą

O mano Dangiškasis Tėve, su giliu dėkingumu mes garbiname Tave už Auką, kurią paaukojai dėl mūsų, kai atsiuntei į pasaulį Atpirkėją.

Mes su džiaugsmu ir padėka siūlome Tau mūsų maldas, nuolankiai dėkodami už Dovaną – Dieviškąjį Gailestingumą, kurią Tu dabar suteiki savo vaikams.

O Aukščiausiasis Dieve, padaryk, kad taptume verti priimti šį Didį Gailestingumą su dėkingumu.

Amen.

16 Kryžiaus žygio Malda

Kad priimti Malones, kurias Jėzus išlies per Įspėjimą

O mano Jėzau, saugok mane per Savo Didžio Gailestingumo bandymą. Suteik man reikalingų malonių, tapti mažu Tavo Akyse.

Atverk mano akis Tavo pažado apie Amžinąjį Gyvenimą Tiesai.

Atleisk man mano nuodėmes ir parodyk man Savo Meilę ir Draugystės Ranką.

Paslėpk mane Šventosios Šeimos rankose, kad visi vėl galėtume tapti kaip vienas.

Aš myliu Tave, Jėzau, ir pažadu nuo šios dienos skelbti Tavo Šventąjį Žodį tyra siela ir be jokios baimės savo širdyje per amžių amžius.

Amen.

17 Kryžiaus žygio Malda

Išganymo Motinos malda už tamsias sielas

O Nekaltoji Marijos Širdie, Išganymo Motina ir visų Malonių Tarpininke, kuri dalyvausi žmonijos išgelbėjime iš šėtono nedorybių, melski už mus.

Išganymo Motina, melski, kad visos sielos galėtų būti išgelbėtos ir priimtų meilę bei gailestingumą, parodytą Tavo Sūnaus, Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kuris ir vėl ateis išgelbėti žmoniją ir suteikti mums Amžinojo Išganymo galimybę.

Amen.

18 Kryžiaus žygio Malda

Kad sustabdyti antikristą ir jo pasekėjus

O brangus Jėzau, gelbėk pasaulį nuo antikristo. Apsaugok mus nuo nedorų šėtono žabangų.

Išgelbėk paskutinį Tavo bažnyčios likutį nuo blogio.

Suteik visoms Savo bažnyčioms stiprybės ir malonių, reikalingų apsiginti nuo karų ir persekiojimų, planuojamų Šėtono ir jo teroristų armijos.

Amen.

19 Kryžiaus žygio Malda

Už jaunus žmones

Išganymo Motina, aš prašau, kad melstum Gailestingumo jaunoms sieloms, esančioms siaubingoje tamsoje, kad jos galėtų pripažinti tavo mylimą Sūnų, kuomet jis ateis išvaduoti visą žmoniją. Neleisk nei vienai sielai prapulti. Neleisk nei vienai sielai atmesti Jo Didį Gailestingumą.

Aš meldžiu, Motina, kad visi būtų išgelbėti ir prašau Tave apgaubti šias sielas Savo Šventuoju Apsiaustu, kad suteiktum joms globą, reikalingą apsaugoti jas nuo klaidintojo.

Amen.

20 Kryžiaus žygio Malda

Kad sustabdyti antikristą, siekiantį sunaikinti pasaulį

O Dieve Tėve, Tavo mieliausiojo Sūnaus vardu, aš maldauju Tave užkirsti kelią antikristui vilioti Tavo vaikų sielas į savo pinkles.

Aš meldžiu Tave, Visagalis Tėve, sustabdyti jo siekimą sukelti terorą Tavo vaikams.

Aš meldžiu Tave sustabdyti jo siekimą užteršti Tavo Kūriniją ir prašau Tavo Gailestingumo toms vargšėms sieloms, kurios bus bejėgės prieš jį.

Išgirsk mano maldą, brangusis Tėve, ir išgelbėk visus Savo vaikus nuo šios siaubingos nelaimės.

Amen.

21 Kryžiaus žygio Malda

Padėka Dievui Tėvui už žmonijos Išganymą

Mes garbiname Tave ir dėkojame Tau, O Šventasis Dieve, Visagalis žmonijos Kūrėjau, už Meilę ir Užuojautą, kurią Tu parodei žmonijai.

Mes dėkojame Tau už Išganymo Dovaną, kurią tu suteikei savo vargšams vaikams.

Mes maldaujame Tave, O Viešpatie, išgelbėti tuos, kurie seka piktojo pėdomis ir atverti jų širdis amžinojo gyvenimo Tiesai.

Amen.

22 Kryžiaus žygio Malda

Katalikų kunigams, kad laikytis Bažnyčios mokymų

O mano mylimas Jėzau, padėk man būti stipriam ir liepsnoti meile Tau kiekvieną mano gyvenimo akimirką.

Niekados neleisk šiai meilės Tau liepsnai silpti ar visai užgęsti.

Niekados neleisk man būti silpnam, kai esu gundomas.

Suteik man malonių, reikalingų, vykdyti savo pašaukimą, savo atsidavimą, savo ištikimybę ir laikytis Katalikų Bažnyčios mokymo.

Aš siūlau Tau savo atsidavimą visais laikais.

Aš pasižadu kovoti Tavo armijoje, kad Katalikų Bažnyčia galėtų šlovingai pakilti vėl ir sveikinti Tave, brangus Jėzau, kai Tu vėl sugrįši.

Amen.

23 Kryžiaus žygio Malda

Už Popiežiaus Benedikto XVI saugumą

O mano Amžinasis Tėve, Tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu ir dėl kentėjimų, kuriuos Jis patyrė, siekdamas išgelbėti pasaulį iš nuodėmių.

Aš meldžiu Tave dabar apsaugoti Savo Šventąjį Vietininką, Popiežių Benediktą XVI, Tavo Bažnyčios žemėje Valdytoją, kad jis taip pat galėtų padėti gelbėti Tavo vaikus ir visus Tavo šventuosius tarnus nuo šėtono ir jo vadovaujamų puolusių angelų, kurie slankioja žemėje vogdami sielas.

O Tėve, apsaugok Savo Popiežių, kad jis galėtų vesti Tavo vaikus teisingu keliu į Tavo Naująjį Rojų žemėje.

Amen.

24 Kryžiaus žygio Malda

Visiškas nuodėmių atleidimas

Ši malda skirta katalikams ir ne katalikams. Katalikai ir kalbėdami šią maldą privalo reguliariai eiti išpažinties, kaip to reikalauja Jėzus.

Jėzus: “Dabar jūs turite parodyti tikrą atgailą kuomet einate išpažinties. Jei jūs negalite eiti Išpažinties tuomet sakykite Mano 24 Kryžiaus žygio Maldą.”

Tie (kurie trokšta gauti nuodėmių atlaidus) turi sakyti šią maldą septynias dienas iš eilės tuomet jiems bus suteikta tikro atleidimo dovana bei Šventosios Dvasios Dovana.

O mano Jėzau, Tu esi Pasaulio Šviesa. Tu esi Ugnis, kuri paliečia visas sielas. Tavo Gailestingumas ir Meilė yra beribiai.

Mes nesame verti tos Aukos, kurią Tu įvykdei Savo mirtimi ant Kryžiaus, tačiau mes žinome, kad Tavo Meilė mums yra didesnė, negu ta meilė, kuria mes mylime Tave.

Suteik mums, Viešpatie, Nuolankumo Dovaną, kad mes taptume verti patekti į Tavo Naująją Karalystę.

Pripildyk mus Šventąja Dvasia, kad mes galėtume judėti pirmyn ir vesti Tavo Armiją skelbti Tavo Šventojo Žodžio Tiesą ir paruošti mūsų brolius ir seseris Tavo garbingam Antrajam Atėjimui į žemę.

Mes garbiname Tave. Mes šloviname Tave. Mes siūlome save, savo liūdesį ir savo kentėjimus kaip dovaną Tau, visų sielų išgelbėjimui. Mes mylime Tave, Jėzau. Būk gailestingas visiems Savo vaikams, kad ir kur jie būtų.

Amen.

25 Kryžiaus žygio Malda

Kad apsaugoti regėtojus visame pasaulyje

O Aukščiausiasis Dieve, aš maldauju Tave saugoti visus Savo šventuosius pasiuntinius pasaulyje.

Aš meldžiu, kad jie būtų apsaugoti nuo neapykantos.

Aš prašau, kad Tavo Švenčiausias Žodis greitai sklistų visame pasaulyje.

Apsaugok Savo pasiuntinius nuo šmeižto, užgauliojimų, melo ir kitų grėsmių.

Saugok jų šeimas ir nuolat padenk juos Šventąja Dvasia, kad jų pateikiami pasauliui Pranešimai būtų priimami su atgaila ir nuolankumu širdyse.

Amen.

26 Kryžiaus žygio Malda

Melsti Rožinį, kad padėti išgelbėti savo tautą

Išganymo Motina: “Tokia ši malda yra svarbi, jog ji turi teisę dabar tapti viena iš Kryžiaus žygio Maldų.”

26 Kryžiaus žygio Malda yra Šventasis Rožinis.

Dėl jo svarbos, Šventasis Rožinis yra taip pat Kryžiaus žygio Malda.

Mūsų prašoma Pranešime kalbėti Rožančių kiekvieną dieną taip dažnai kaip tik galima.

Tradiciškai kas dieną kalbamos trys Rožinio Slėpiniai (džiaugsmo, skausmo ir garbės); bet galima pridėti ir Šviesos paslaptis.

Taip pat yra ir Rožinio savaitinis meldimasis tiems, kurie kalba tik vieną Rožinio paslaptį per dieną; Džiaugsmo slėpiniai Pirmadieniais ir Šeštadieniais, Skausmo Antradieniais ir Penktadieniais, Garbės Trečiadieniais ir Sekmadieniais, ir Šviesos slėpiniai Ketvirtadieniais.

Pranešime Išganymo Motina mūsų prašo melstis Rožinį, jog padėtume išgelbėti savo tautą. Mūsų Mergelė paragino žmones kalbėti Jos Šventąjį Rožinį kasdien – visus tris slėpinius – jog išgelbėtume savo tautą ir šeimą.

Malda prieš Rožinį

O Švenčiausiojo Rožinio Karaliene, tu apsireiškei Fatimoje, atskleisdama trims vaikams piemenėliams Rožinyje slypinčius malonių turtus.

Uždek mano širdį nuoširdžia atsidavimo Rožiniui meile, kad mąstant apie mūsų Atpirkimo slėpinius, kurie minimi Rožinyje, aš galėčiau praturtėti jo vaisiais, siekti taikos visam pasauliui, atsivertimo nusidėjėliams ir Rusijai, ir malonių, kurių prašau kalbėdamas šį Rožinį (paminėti savo prašymus).

To prašau didesnei Dievo garbei, Tavo Pačios garbei ir sielų gerovei, o ypač mano sielai.

Amen.

27 Kryžiaus žygio Malda

Už taiką pasaulyje

O mano Jėzau, aš meldžiu Gailestingumo tiems, kurie kankinami siaubingų karų. Aš prašau Tave taikos šioms kenčiančioms tautoms, kurios yra aklos Tavo Egzistencijos Tiesai.

Prašau padengti šias tautas Šventosios Dvasios Galia, kad jose baigtųsi nekaltų sielų persekiojimas.

Pasigailėk visų Savo šalių, kurios yra bejėgės prieš blogio žiaurumus, apimančius visą pasaulį.

Amen.

28 Kryžiaus žygio Malda

Už visų krikščioniškų Bažnyčių susivienijimą

O Aukščiausiasis Dieve, aš klaupiuosi prieš Tave ir maldauju visų Tavo vaikų susivienijimo kovoje, siekiant išsaugoti Tavo Krikščioniškas Bažnyčias žemėje.

Tegul šio didžio atsimetimo nuo tikėjimo pasaulyje metu, mūsų skirtumai neišskiria mūsų.

Mylėdami Tave, brangus Tėve, mes maldaujame Tave suteikti mums malonių, kad mylėtume vienas kitą Tavo mylimo Sūnaus, Mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus vardu.

Mes garbiname Tave. Mes mylime Tave. Mes vienijamės kovoje dėl pasiryžimo išsaugoti Tavo Krikščioniškas Bažnyčias žemėje per išbandymus, su kuriais susidursime artimiausiais metais.

Amen.

29 Kryžiaus žygio Malda

Kad apsaugoti krikščioniško tikėjimo praktiką

O mano Viešpatie Jėzau Kristau, aš maldauju Tave išlieti savo Šventąją Dvasią ant visų Savo vaikų.

Maldauju Tave atleisti tiems, kurie nekenčia Tavęs savo sielose.

Aš meldžiu, kad ateistai atvertų savo užkietintas širdis Tavo Didžio Gailestingumo metu ir, kad Tavo vaikai, kurie myli Tave, galėtų oriai garbinti Tave, nepaisant visų persekiojimų.

Prašau visus Savo vaikus pripildyti Šventosios Dvasios Dovana, kad jie galėtų drąsiai pakilti ir vesti Tavo Armiją į baigiamąją kovą prieš šėtoną, jo demonus ir tas sielas, kurios tapo jo melagingų pažadų vergais.

Amen.

30 Kryžiaus žygio Malda

Kad išvengti karo, bado ir religinių persekiojimų

Dievas Tėvas: “Malda skirta Man, jūsų Tėvui, dabar turi būti pridėta prie jūsų kasdieninių maldų kartu su šia ypatinga Kryžiaus žygio Malda.”

O mano Amžinasis Tėve, Dieve Visatos Kūrėjau, Tavo brangiausiojo Sūnaus vardu, aš maldauju Tave padėti mums mylėti Tave labiau.

Padėk mums būti narsiais, bebaimiais ir stipriais negandų akivaizdoje. Priimk mūsų aukas, kentėjimus ir išbandymus kaip dovaną, pateikiamą prieš Tavo Sostą, visų Tavo vaikų žemėje išgelbėjimui.

Suminkštink nedorų sielų širdis.

Atverk jų akis Tavo Meilės Tiesai, kad šios sielos galėtų prisijungti prie visų Tavo vaikų žemės Rojuje, su meile Tavo sukurtame mums pagal Tavo Dieviškąją Valią.

Amen.

31 Kryžiaus žygio Malda

Apsaugos grandinė

O mano Jėzau, tegul mano malda paskatins Tavo Šventąją Dvasią nužengti ant tų lyderių, kurie yra valdomi geismų, godumo, gobšumo ir puikybės, kad sustabdytų juos nuo Tavo nekaltų vaikų persekiojimo.

Aš prašau Tave sustabdyti skurdą, badą ir karus, kurie naikina Tavo vaikus, aš meldžiu, kad Europos lyderiai atvertų savo širdis Tavo meilės Tiesai.

Amen.

32 Kryžiaus žygio Malda

Kad sustabdyti abortų legalizavimą Airijoje

O Išganymo Motina, melski už savo vaikus Airijoje, kad būtų užkirstas kelias ruošiamam nedoram veiksmui – abortų legalizavimui.

Apsaugok šią šventą tautą nuo vis gilesnio klimpimo į beviltišką tamsą, kuri apima mūsų šalį. Išvaduok mus nuo piktojo, kuris siekia sunaikinti Tavo vaikus, dar tik turinčius gimti.

Melski, kad šalies vadovai turėtų drąsos klausyti mylinčių Tavo Sūnų ir, kad jie sektų Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Mokymu.

Amen.

33 Kryžiaus žygio Malda

Gyvojo Dievo Antspaudo Malda

Dievas Tėvas: “Pripažinti Mano Antspaudą ir priimti jį su meile, džiaugsmu ir padėka.”

Dievas Tėvas prašo, jog visi priimtumėme šį Antspaudą skirtą kiekvienam iš mūsų ir mūsų šeimoms šiuo laikotarpiu iki Antrojo Jėzaus Kristaus Atėjimo.

Jėzus: “Aš trokštu, jog dabar kiekvienas iš jūsų kasdien kalbėtų nuo šiol ir kiekvieną dieną 33 Kryžiaus žygio maldą ir jog laikytumėt Gyvojo Dievo Antspaudo kopiją arti prie savęs.”

Mano Dieve, Mano Mylintis Tėve, su meile ir dėkingumu aš priimu Tavo Dievišką Apsaugos Antspaudą, kuriuo Tavo Dievybė apgaubia mano kūną ir sielą amžinybei.

Aš nusilenkiu nuolankiai dėkodamas ir prisiekiu savo tikrą meilę ir ištikimybę Tau, mano Mylimas Tėve.

Maldauju Tave apsaugoti mane ir tuos, kuriuos myliu, šiuo ypatingu Antspaudu ir prisiekiu savo gyvenimu tarnauti Tau per amžius.

Aš myliu Tave, brangus Tėve. Aš guodžiu Tave šiuo laiku, Brangus Tėve. Aš aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę už pasaulio nuodėmių atpirkimą ir visų Tavo vaikų išgelbėjimą.

Amen.

34 Kryžiaus žygio Malda

Mano pasninko dovana Jėzui

Jėzus: “Šios kelios Gavėnios savaitės turėtų būti panaudotos jūsų pasiruošti savo sielas bei sielas jūsų brolių bei seserų. Prašau pasiruoškite šventajai Savaitei bei Velykoms melsdamiesi šią Kryžiaus žygio Maldą”.

O mano Jėzau, padėk man savo mažajame kelyje sekti Tavo Gyvenimu, kai Tu paaukojai Save, kad išgelbėtum žmoniją.

Leisk man paaukoti Tau savo pasninko dovaną, vieną dieną per savaitę (per Gavėnią), kad išgelbėtum visą žmoniją, kad visi galėtų įeiti pro Naujojo žemės Rojaus Vartus.

Aš siūlau Tau, brangus Jėzau, savo aukas su meile ir džiaugsmu savo širdyje.

Norėdamas parodyti Tau kaip labai Tave myliu, šia savo auka aš maldauju Tave išganymo kiekvienai sielai, kuri nėra Tavo malonėje.

Amen.

35 Kryžiaus žygio Malda

Kad sielos patektų į Rojų

O mano Jėzau, padėk man padėti Tau išgelbėti Tavo likusius vaikus žemėje.

Aš meldžiu, kad Tu būtum Gailestingas ir išvaduotum sielas iš dvasinės tamsos.

Priimk šio mano gyvenimo išbandymus, kančias ir liūdesį, kad išgelbėtum sielas nuo pragaro liepsnų.

Pripildyk mane malonėmis, kad galėčiau paaukoti tau šiuos kentėjimus su meile ir džiaugsmu savo širdyje, kad mes susijungtume visi kaip vienas savo meilėje Švenčiausiajai Trejybei ir gyventume su Tavimi Rojuje kaip viena šventa šeima.

Amen.

36 Kryžiaus žygio Malda

Garbinti Tikrąjį Dievą

Jėzau, padėk man, nes aš esu susipainiojęs ir pasimetęs. Aš nežinau apie gyvenimo po mirties Tiesą.

Atleisk man, kad įžeidžiau Tave, garbindamas apgaulingus dievus, kurie nėra Tikrasis Dievas.

Apsaugok mane, padėk man aiškiai matyti Tiesą ir išgelbėk mane nuo mano sielos tamsos.

Padėk man patirti Tavo Gailestingumo Šviesą.

Amen.

37 Kryžiaus žygio Malda

Suvienyti visus Dievo vaikus

O brangus Jėzau, suvienyk visus Savo mylimus pasekėjus meilėje, kad jie galėtų skleisti Tavo Pažado apie Amžinąjį Išganymą Tiesą visame pasaulyje.

Mes meldžiame, kad tos abejingos sielos, bijančios pasiūlyti Tau savo protą, kūną ir sielą, išsilaisvintų iš puikybės šarvų, atvertų savo širdis Tavo meilei ir taptų Tavo Šventos Šeimos žemėje dalimi.

Apkabink visas šias prarastas sielas, brangus Jėzau, ir leisk mūsų meilei išvaduoti jas iš dykumos kaip brolius ir seseris ir atvesti jas į Švenčiausios Trejybės Meilės ir Šviesos Prieglobstį.

Mes sudedame visas mūsų viltis, tikėjimą ir meilę į Tavo Šventas Rankas. Mes meldžiame, kad tu padidintum mūsų atsidavimą, kad mes galėtume padėti išgelbėti kuo daugiau sielų.

Amen.

38 Kryžiaus žygio Malda

Už Katalikų Bažnyčios Išganymą

O, Šventoji Išganymo Motina, prašau, melski už Katalikų Bažnyčią šiais sunkiais laikais ir už mūsų mylimą Popiežių Benediktą XVI, kad palengvinti jo kančias.

Mes prašome Tave, Išganymo Motina, kad apgaubtum šventuosius Dievo tarnus Savo Šventuoju Apsiaustu, kad jie gautų malonių tapti stipriais, ištikimais ir atsidavusiais tuomet, kai susidurs su išbandymais. Melski taip pat, kad jie sergėtų savo aveles, remdamiesi Tikru Katalikų Bažnyčios Mokymu.

O Šventoji Dievo Motina, suteik mums, Tavo Likusiajai Bažnyčiai žemėje, vadovavimo dovaną, kad mes galėtume padėti vesti sielas Tavo Sūnaus Karalystės link. Mes prašome Tave, Išganymo Motina, Tavo Sūnaus pasekėjams beieškant prieglobsčio savo sieloms, saugoti juos nuo klaidinimų, kad jie būtų verti įeiti pro Naujojo Žemės Rojaus Vartus.

Amen.

39 Kryžiaus žygio Malda

Kad padėti Dievo vaikams paruošti jų sielas Naujajam Rojui

O Jėzau, mano mylimas Atpirkėjau, aš prašau Tave padengti mane Savo Šventąja Dvasia, kad galėčiau autoritetingai skelbti Tavo Švenčiausiąjį Žodį, ruošiant visus Dievo vaikus Tavo Antrajam Atėjimui.

Aš maldauju Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, visų reikalingų malonių, kad galėčiau pagelbėti visų tikėjimų, religijų ir tautybių sieloms, kur tik aš beeičiau.

Padėk man kalbėti taip, lyg kalbėtum Tu, nuraminti vargšes sielas Tavo Lūpomis ir mylėti visas sielas ypatinga Dieviška Meile, kuri liejasi iš Tavo Švenčiausios Širdies.

Padėk man išgelbėti sielas, kurios tokios artimos Tavo Širdžiai ir leisk man paguosti Tave, brangus Jėzau, kai prarastos sielos ir toliau atmeta Tavo Gailestingumą. Jėzau, be Tavęs aš esu niekas, bet su Tavo dosnia pagalba, aš kovosiu Tavo Vardu, kad padėčiau išgelbėti visą žmoniją.

Amen.

40 Kryžiaus žygio Malda

Dvasininkijai, ruošiant sielas antrajam Atėjimui

O mano Jėzau, aš esu nuolankus tarnas ir man reikia Tavo vedimo, kad galėčiau paruošti sielas Tavo Antrajam Garbingajam Atėjimui.

Padėk man atversti sielas ir parengti jas pagal Tavo Šventą Valią taip, kad jos taptų tinkamos paveldėti Naują Dangų ir Žemę, kuriuos Tu pažadėjai visai žmonijai Savo mirtimi ant Kryžiaus.

Suteik man malonių, reikalingų perduoti Tavo Žodį ištroškusioms sieloms ir, kad aš niekuomet nenuklysčiau atlikdamas savo pareigas Tau, brangus Jėzau, kuriam esu prisiekęs savo atsidavimą per savo Šventuosius Įžadus.

Amen.

41 Kryžiaus žygio Malda

Už netikinčiųjų sielas

O mano Jėzau, padėk savo vargšams vaikams, kurie yra akli Tavo Išganymo Pažadui.

Aš maldauju Tave per mano maldas ir kentėjimus, atverti netikinčiųjų akis, kad jie galėtų pažinti Tavo švelnią Meilę ir atbėgti į Tavo Šventųjų Rankų globą.

Padėk jiems pamatyti Tiesą ir maldauti atleidimo už savo nuodėmes, kad jie galėtų būti išgelbėti ir pirmieji įžengtų pro Naujojo Rojaus vartus.

Aš meldžiuosi už šias vargšes sielas – vyrus, moteris, vaikus ir maldauju Tave atleisti jiems jų nuodėmes.

Amen.

42 Kryžiaus žygio Malda

Kad pasninkaujant sustabdyti vieningos pasaulinės valiutos įvedimą

Išganymo Motina: “Mano vaike, paprašyk mano vaikų pasninkauti vieną dieną – Didįjį Penktadienį, jog sustabdyti įvedimą vienos pasaulio valiutos. Jūsų maldos ir pasninkavimas gali tai padaryti. Kai tik bus pasakyta ši malda jūsų pasninkavimo metu, mano Amžinasis Tėvas sustabdys šiuos žmones nuo šios jų planuojamos rūstybės.”

O Aukščiausiasis Dieve, aš aukoju tau savo pasninką, kad Tu sustabdytum nelabojo galią pasaulyje – planuojamą maisto trūkumą mano šalyje, įskaitant ir Gyvybės Duoną.

Priimk mano auką ir išklausyk mano maldavimus ir už kitas tautas, kad apsaugoti jas nuo kentėjimų, kuriuos planuoja antikristas.

Išgelbėk mus, brangus Viešpatie, nuo šių nedorybių ir apsaugok mūsų tikėjimą, kad mes galėtume laisvai mylėti ir garbinti Tave per amžių amžius.

Amen.

43 Kryžiaus žygio Malda

Kad išgelbėti sielas per Įspėjimą

O Dieve, Visagalis Tėve, Tavo mieliausiojo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu ir Jo mirties ant Kryžiaus, siekiant išgelbėti mus iš nuodėmių, atminimui, aš maldauju Tave išgelbėti tas sielas, kurios nebegali išsigelbėti pačios ir, kurios gali mirti per Įspėjimą, nes yra mirtinoje nuodėmėje.

Dėl Tavo mylimojo Sūnaus kančios, skirtos permaldavimui, aš meldžiu Tave atleisti tiems, kurie nėra pajėgūs siekti Išganymo, nes gyvendami jie nespėjo paprašyti pas Jėzų, Tavo Sūnų, pasigailėjimo, kad būtų išlaisvinti iš nuodėmių.

Amen.

44 Kryžiaus žygio Malda

Kad įgauti stiprybės apginti savo tikėjimą prieš netikrą pranašą

Brangus Jėzau, suteik man stiprybės susitelkti Tavo Mokymuose ir visais laikais skelbti Tavo Šventąjį Žodį.

Niekuomet neleisk manyje kilti pagundoms garbinti netikrą pranašą, kuris sieks atrodyti panašus į Tave.

Padėk man mylėti Tave labiau.

Suteik man Įžvalgumo Dovaną, kad aš niekuomet nepaneigčiau Tiesos, esančios Šventajame Rašte, nepriklausomai nuo to, kiek melo man bus pateikta, siekiant priversti mane nusisukti nuo Tavo Tikrojo Žodžio.

Amen.

45 Kryžiaus žygio Malda

Kad nugalėti neigiamas mintis

O Jėzau, aš žinau apie Tave labai mažai, bet prašau padėk man atverti savo širdį ir leisti Tau ateiti į mano sielą, kad Tu galėtum išgydyti mane, paguosti mane ir pripildyti mane Savo Ramybe.

Padėk man jausti džiaugsmą, nugalėti visas neigiamas mintis ir atrasti kelią, kuris padėtų man suprasti, kaip patikti Tau labiau, kad aš galėčiau patekti į Tavo Naująjį Rojų, kur mes galėsime gyventi meilėje, džiaugsme ir nuostabume kartu su Tavimi per amžių amžius.

Amen.

46 Kryžiaus žygio Malda

Išlaisvink mane iš šėtono grandinių

O Jėzau, aš esu pasimetęs.

Aš esu susipainiojęs ir jaučiuosi lyg būčiau belaisvis, pagautas į tinklą, iš kurio aš nebegaliu pabėgti.

Aš pasitikiu Tavimi, Jėzau, kad tu ateisi man į pagalbą ir išlaisvinsi mane iš Šėtono ir jo demonų grandinių.

Padėk man, nes aš esu pasimetęs.

Man reikia Tavo meilės, kuri suteiktų man stiprybės tikėti ir pasitikėti Tavimi, kad aš galėčiau būti išgelbėtas nuo šių negandų ir, kad man būtų parodyta Šviesa ir aš pagaliau galėčiau rasti ramybę, meilę ir laimę.

Amen.

47 Kryžiaus žygio Malda

Kad meilė Jėzui vėl įsiliepsnotų

O Švenčiausioji Motina, viso pasaulio Išganymo Motina, melski, kad mano meilė Jėzui vėl įsiliepsnotų.

Padėk man taip jausti Jo Meilės Liepsną, kad ji galėtų užpildyti mano sielą.

Padėk man mylėti Jėzų labiau.

Melski, kad mano tikėjimas, meilė ir atsidavimas Jam taptų stipresni.

Išsklaidyk bet kokias abejones, kankinančias mane ir padėk man aiškiai matyti Dieviškos Tiesos Šviesą, kurią spinduliuoja Tavo mylimas Sūnus, žmonijos Atpirkėjas.

Amen.

48 Kryžiaus žygio Malda

Kad gauti Malonę skelbti apie Antrąjį Jėzaus Atėjimą

O mano Jėzau, suteik man malonę skelbti Tavo Šventąjį Žodį visai žmonijai, kad visos sielos būtų išgelbėtos.

Užliek mane, Savo nuolankų tarną, Savo Šventąja Dvasia, kad Tavo Šventasis Žodis galėtų būti išgirstas ir priimtas, ypatingai tų sielų, kurioms labiausiai reikalingas Tavo Gailestingumas.

Padėk man visada garbinti Tavo Šventąją Valią ir niekuomet neįžeisti ir nepasmerkti tų, kurie atsisakys Tavo Gailestingumo Rankos.

Amen.

49 Kryžiaus žygio Malda

Krikščionių Dvasininkijos ištikimybės pažadas

O Jėzau, aš esu nuolankus Tavo tarnas ir pažadu Tau savo meilę ir ištikimybę. Aš maldauju Tave suteikti man Savo Kvietimo ženklą.

Padėk man atverti savo akis ir liudyti Tavo Pažadą.

Palaimink mane Šventosios Dvasios Malone, kad nebūčiau suklaidintas tų, kurie tikins atėję Tavo Vardu, bet kalbės melą.

Parodyk man Tiesą.

Padėk man jausti Tavo meilę, kad galėčiau įvykdyti Tavo Švenčiausiąją Valią.

Aš nuolankia širdimi prašau Tave parodyti man kelią, kuriuo eidamas galėčiau padėti Tau išgelbėti žmonijos sielas.

Amen.

50 Kryžiaus žygio Malda

Jėzau, padėk man pažinti Tave

O brangus Jėzau, padėk man pažinti Tave.

Atleisk man už tai, kad iki šiol su Tavimi nekalbėjau.

Padėk man rasti ramybę šiame gyvenime ir, kad man būtų parodyta amžinojo gyvenimo Tiesa.

Suminkštink mano širdį. Palengvink mano nerimą. Suteik man ramybę.

Atverk mano širdį dabar, kad Tu galėtum pripildyti mano sielą Savo Meile.

Amen.

51 Kryžiaus žygio Malda

Šventosios Dvasios dovanai gauti

O ateik, Šventoji Dvasia, ir išliek Savo Meilės, Išminties ir Pažinimo Dovanas mano kukliai sielai.

Pripildyk mane Tiesos Šviesa, kad galėčiau atskirti Dievišką Tiesą nuo piktosios dvasios ir jos angelų skleidžiamo melo.

Padėk man sugriebti deglą ir skleisti supratimo Ugnį visiems, kuriuos sutinku, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Amen.

52 Kryžiaus žygio Malda

Dievui Tėvui

Mano mieliausias Tėve, Tavo brangiausiojo Sūnaus Vardu ir Jo Kančios ant Kryžiaus atminimui, aš šaukiuosi Tavęs.

Tu – Aukščiausiasis Dievas, Pasaulio ir viso, kas yra Kūrėjas, laikai mūsų Išganymą Savo Šventose Rankose.

Apkabink visus Savo vaikus, įskaitant ir tuos, kurie nepažįsta Tavęs, ir tuos, kurie pažįsta, bet ieško kitų kelių.

Atleisk mums mūsų kaltes ir saugok mus nuo Šėtono ir jo armijos.

Priimk mus į Savo Rankas ir pripildyk mus viltimi, kuri mums reikalinga, kad matytume Tiesos kelią.

Amen.

53 Kryžiaus žygio Malda

Už Katalikų Bažnyčią

O, Dieve Tėve, Tavo Mylimo Sūnaus Vardu, aš prašau Tave suteikti stiprybės ir reikalingų malonių, kurios padės kunigams pakelti persekiojimus, kuriuos jie turės ištverti.

Padėk jiems likti ištikimais Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus Mokymų Tiesai ir niekuomet nepasiduoti ir nenusileisti netiesai apie Šventąją Eucharistiją.

Amen.

54 Kryžiaus žygio Malda

Dievui Tėvui, prašant susilpninti 3 pasaulinio karo poveikį

O Dangiškasis Tėve, Tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris labai kentėjo už žmonijos nuodėmes, Vardu, aš prašau padėti mums šiais sunkiais laikais.

Padėk mums išgyventi persekiojimą, planuojamą godžių pasaulio vadovų ir tų, kurie nori sunaikinti Tavo Bažnyčias ir Tavo vaikus.

Mes maldaujame Tave, brangus Tėve, padėti mums aprūpinti savo šeimas ir išgelbėti gyvybes tų, kurie bus įtraukti į karą prieš jų valią.

Mes mylime Tave, brangus Tėve.

Mes meldžiame Tave padėti, kai mums reikės Tavo pagalbos. Saugok mus nuo antikristo valdymo.

Padėk mums išgyventi žymėjimo žvėries ženklu metą, atsisakant priimti ženklą.

Padėk tiems, kurie myli Tave, visada būti ištikimais Tavo Šventajam Žodžiui, kad galėtum suteikti mums Malonių, reikalingų kūno ir sielos išgyvenimui.

Amen.

55 Kryžiaus žygio Malda

Pasiruošti Įspėjimui

O mano brangus Jėzau, prašau atverti visų Dievo vaikų širdis Tavo Didžio Gailestingumo Dovanai.

Padėk jiems su meile ir dėkingumu priimti Tavo Dievišką Gailestingumą.

Padaryk, kad jie taptų nuolankūs prieš Tave ir maldautų atleidimo už savo nuodėmės, kad galėtų tapti Tavo Šlovingos Karalystės dalininkais.

Amen.

56 Kryžiaus žygio Malda

Kunigams, siekiantiems Švenčiausios Eucharistijos apsaugos

Brangus Tėve, Tavo Brangiausiojo Sūnaus, kuris paaukojo Save ant Kryžiaus už visą žmoniją, Vardu, aš prašau padėti man likti ištikimam Tiesai.

Apgaubk mane Savo Sūnaus Brangiuoju Krauju ir suteik man Malonių, kad galėčiau tarnauti su tikėjimu, pasitikėjimu ir pagarba Tau visą likusį mano kunigystės laiką.

Neleisk man niekada nuklysti nuo tikrosios Šventųjų Mišių Aukojimo prasmės ir Švenčiausios Eucharistijos teikimo Tavo vaikams.

Suteik man stiprybės atstovauti Tave ir maitinti Tavo kaimenę, tuo būdu, kuriuo ji ir turėtų būti maitinama – Kūnu ir Krauju, Siela ir Dievyste Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus, žmonijos Atpirkėjo.

Amen.

57 Kryžiaus žygio Malda

Dvasininkijai – Jėzau, leisk man išgirsti Tavo kvietimą

O mano brangus Jėzau, atverk mano ausis, kad išgirsčiau Tavo kvietimą.

Atverk mano širdį Tavo meilės kvietimui.

Pripildyk mano sielą Šventąja Dvasia taip, kad galėčiau atpažinti Tave šiuo laiku.

Aš aukoju tau savo nuolankią ištikimybę viskam, ko mane prašysi.

Padėk man atskirti Tiesą, pakilti, atsiliepti ir sekti paskui Tavo Balsą taip, kad galėčiau padėti Tau išgelbėti visos žmonijos sielas.

Tavo Valia yra man įsakymas.

Suteik man drąsos leisti Tau vesti mane, kad galėčiau užsidėti dvasinius apsaugos šarvus, reikalingus vesti Tavo Bažnyčią į Tavo Naująją Karalystę.

Amen.

58 Kryžiaus žygio Malda

Atsivertimo malda

Išganymo Motina: “Aš raginu jus vaikai paskirti Birželio mėnesį žmonijos atsivertimui, jog ji ieškotų išganymo. Vadinkite šį mėnesį Kryžiaus žygio Išganymo mėnesiu ir melskitės vienybėje savo grupelėse visame pasaulyje (…). Vaikai jūs turit pasninkauti vieną dieną per savaitę Birželio mėnesį. Kasdien turite melstis Mano Rožinį ir Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlį.”

Štai Kryžiaus žygio Malda skirta šiai Atsivertimų kovai.”

O brangus Jėzau, aš maldauju Tave apkabinti visus Dievo vaikus ir apgaubti juos savo Brangiuoju Krauju.

Tegul kiekvienas Tavo Kraujo lašas uždengia kiekvieną sielą, apsaugodamas jas nuo piktojo.

Atverk visas širdis, ypatingai užkietintų sielų ir tų sielų, kurios pažįsta Tave, bet yra suteptos puikybės nuodėmės, kad jos galėtų pulti ant kelių ir maldauti, jog Tavo Meilės Šviesa užlietų jų sielas.

Atverk jų akis Tiesai, kad Tavo Dieviškojo Gailestingumo Aušra nušviestų jas ir jos taptų apgaubtos Tavo Gailestingumo Spinduliais.

Atversk visas sielas per malones, kurių prašau Tavęs dabar, brangus Jėzau (pasakyti asmenines intencijas).

Aš maldauju Tavo Gailestingumo ir siūlau Tau dovaną – savo pasninkavimą vieną dieną per savaitę (šį Birželio mėnesį) permaldauti už visas nuodėmes.

Amen.

59 Kryžiaus žygio Malda

Ištikimybės dangiškojo Tėvo Valiai Pažadas

Jėzus: “Mano brangi mylima dukra taip kaip Mano Amžinasis Tėvas suteikė žmonijai Savo Didžiąją Dovaną – Antspaudą, taip pat ir jo vaikai turi prisiekti Jam ištikimybę Jo Dieviškajai Valiai. Aš prašau visų Dievo vaikų, kurie žygiuos Jo Armijoj padėti išgelbėti sielas visų Dievo vaikų, įskaitant užkietėjusių nusidėjėlių, sakyti šią priesaiką”.

O Aukščiausiasis Dieve, O Dangiškasis Tėve, aš pažadu Tau savo ištikimybę, garbinti Tave ir paklusti Tau viskame, vienybėje su Tavo Dieviška Valia žemėje.

Aš aukoju Tau per Tavo mieliausiojo Sūnaus Jėzaus Kristaus, Tikrojo Mesijo Šventąjį Kraują, savo protą, kūną ir sielą, visų sielų labui, kad mes visi galėtume susijungti kaip vienas Tavo ateinančioje dangiškoje Karalystėje, kad Tavo dieviška Valia būtų įvykdyta žemėje, kaip ir danguje.

Amen.

60 Kryžiaus žygio Malda

Šeimų atsivertimui per Įspėjimą

Jėzus: “Dievo vaikai, pasiruoškite kiekvieną dieną Įspėjimui nes jis gali atsitikti bet kada.”

O brangus mylimas Jėzau, aš meldžiu Gailestingumo mano šeimos sieloms (pasakykite vardus).

Aš siūlau Tau savo kentėjimus, išbandymus ir maldas, kad išgelbėti šias sielas iš tamsos dvasios.

Neleisk nei vienam iš jų, Tavo vaikams, atsisakyti Tavęs ar atmesti Tavo Gailestingumo Ranką.

Atverk jų širdis, kad jos susilietų su Tavo Švenčiausiąja Širdimi ir jie galėtų siekti Tavo atleidimo, būtino išsigelbėti nuo pragaro liepsnų.

Suteik jiems progą atsilyginti Tau už savo nuodėmes, kad jie galėtų būti atversti Tavo Dieviškojo Gailestingumo Spinduliais.

Amen.

61 Kryžiaus žygio Malda

Kad išvengti Naujos Pasaulio Tvarkos

O brangus Dangiškasis Tėve, Tavo mieliausiojo Sūnaus Jėzaus Kristaus Nukryžiavimą atmindamas, aš maldauju Tave apsaugoti mus, Tavo vaikus, nuo antikristo ir jo pasekėjų planuojamo Nukryžiavimo, siekiant sunaikinti Tavo vaikus.

Suteik mums reikalingų Malonių atsisakyti žvėries ženklo ir suteik mums reikalingą pagalbą kovai su blogiu, pasaulyje išplitusiu dėka tų, kurie seka paskui šėtoną.

Mes maldaujame Tave, brangus Tėve, apsaugoti visus Savo vaikus šiais siaubingais laikais ir padėti mums būti pakankamai stipriais, kad visuomet stovėtume ir skelbtume Tavo Šventąjį Žodį.

Amen.

62 Kryžiaus žygio Malda

Pasimetusiems ir bejėgiams nusidėjėliams

O Jėzau, padėk man, nes aš esu nusidėjėlis, pasimetęs ir bejėgis tamsoje.

Aš esu silpnas ir man trūksta drąsos ieškoti Tavęs.

Suteik man stiprybės šauktis Tavęs dabar, kad aš galėčiau ištrūkti iš savo sielos tamsos.

Sugrąžink mane į Savo Šviesą, brangus Jėzau.

Atleisk man.

Padėk man vėl tapti dvasiškai sveiku ir vesk mane į Savo Meilę, Ramybę ir amžinajį gyvenimą.

Aš pasitikiu Tavimi visiškai ir prašau Tave priimti mano protą, kūną ir sielą, nes aš pavedu save Tavo Dieviškajam Gailestingumui.

Amen.

63 Kryžiaus žygio Malda

Apsaugoti mane šioje kelionėje

O mano mylima Išganymo Motina, aš prašau Tave melsti, kad gaučiau Gyvybės maisto, saugančio mane šioje kelionėje, padedant išgelbėti visus Dievo vaikus.

Prašau padėti visiems tiems, kurie yra suklaidinti netikrų stabų ir netikrų dievų, atverti akis Tavo Sūnaus mirties ant Kryžiaus Tiesai, kad kiekvienas Dievo vaikas būtų išgelbėtas ir gautų amžinąjį gyvenimą.

Amen.

64 Kryžiaus žygio Malda

Išgelbėti mano brolius ir seseris

Mano brangus Išganytojau, Jėzau Kristau, priimk mano maldas ir aukas, kad padėčiau išvaduoti savo brolius ir seseris iš tamsybių kalėjimo, kuriame jie yra.

Padėk man išgelbėti jų sielas.

Aš maldauju Tave atleisti jiems jų nuodėmes, ir prašau, kad užlietum jų sielas Šventąja Dvasia, kad jie galėtų pulti į Tavo Rankas kaip į savo prieglobstį, kuris jiems labai reikalingas jų neviltyje, kol jie dar nėra prarasti visam laikui.

Su vergišku nuolankumu ir dėkingumu aš siūlau Tau save kaip dovaną už šias sielas.

Amen.

65 Kryžiaus žygio Malda

Už esančius mirtinoje nuodėmėje

O brangus Jėzau, žmonijos Atpirkėjau, per Tavo Dieviškąjį Gailestingumą aš maldauju atleidimo visoms toms vargšėms nuodėmingoms sieloms, kurios gali būti paimtos iš šios žemės per Įspėjimą.

Atminęs Savo Kančią, atleisk joms jų kaltes, aš maldauju Tave suteikti man šią ypatingą malonę jų nuodėmių atpirkimui.

Aš aukoju savo protą, kūną ir sielą kaip išpirką Tau, kad išgelbėtum šias sielas ir suteiktum joms amžinąjį gyvenimą.

Amen.

66 Kryžiaus žygio Malda

Dvasininkijai, kad likti ištikimu Tavo Švenčiausiajam Žodžiui

O brangus Jėzau, padėk man visada likti ištikimam Tavo Švenčiausiajam Žodžiui.

Suteik man stiprybės laikytis Tavo Bažnyčios Tiesos sunkumų akivaizdoje.

Pripildyk mane malone, kad teikčiau Šventuosius Sakramentus taip, kaip tu mus išmokei.

Padėk man maitinti Tavo bažnyčią Gyvybės Duona ir likti atsidavusiu Tau, net jeigu man bus uždrausta tai daryti.

Išlaisvink mane iš apgaulės grandinių, su kuriomis aš susidursiu skelbdamas Tikrąjį Dievo Žodį.

Padenk visus Savo šventuosius tarnus Savo Brangiuoju Krauju, kad mes galėtume tuo metu išlikti drąsūs, ištikimi ir nepalaužiami savo atsidavime Tau, mūsų mylimas Atpirkėjau Jėzau Kristau.

Amen.

67 Kryžiaus žygio Malda

Kad Jėzus apsaugotų vaikus nuo melo karaliaus

Brangus Jėzau, prašau, kad apsaugotum mano vaikus nuo melo karaliaus.

Aš aukoju šiuos vaikus (pasakyti vardus) tavo Švenčiausiajai Širdžiai ir meldžiu, kad per savo Brangiausiąjį Kraują Tu apšviestum jų sielas ir saugiai priimtum juos į savo mylinčias rankas, kad jie būtų apsaugoti nuo visokio blogio.

Aš meldžiu atverti jų širdis ir pripildyti jų sielas per Sąžinės Apšvietimą Savo Šventąja Dvasia taip, kad jie būtų apvalyti nuo visų blogybių.

Amen.

68 Kryžiaus žygio Malda

Apsisaugoti nuo šėtono poveikio

O Dievo Motina, Išganymo Motina, apgaubk mane Savo Šventuoju Apsiaustu ir apsaugok mano šeimą nuo šėtono ir jo puolusių angelų įtakos.

Padėk man visuomet pasitikėti Tavo mylimo Sūnaus Jėzaus Kristaus Dieviškuoju Gailestingumu.

Padėk man išlaikyti mano meilę Jėzui ir niekada neleisk man nuklysti nuo Jo Mokymų Tiesos, kad ir kaip būčiau gundomas tai padaryti.

Amen.

69 Kryžiaus žygio Malda

Dievui Tėvui, pripažįstant Jo Dieviškąją Valią

Dieve, Visagalis Tėve, aš priimu Tavo Dieviškąją Valią.

Padėk Savo vaikams ją pripažinti.

Sustabdyk šėtoną, neigiantį Tavo vaikų teisę į jų Tėvo paveldą.

Niekuomet neleisk mums pasiduoti, kovojant už mūsų paveldą Rojuje.

Išgirsk mūsų maldavimus ištremti šėtoną ir jo puolusius angelus.

Aš prašau Tave, brangus Tėve, apvalyti žemę Savuoju Gailestingumu ir apgaubti mus Savo Šventąja Dvasia.

Vesk mus sudaryti Tavo Švenčiausiąją Armiją, turinčią galią išvaryti žvėrį visiems laikams.

Amen.

70 Kryžiaus žygio Malda

Kad dvasininkija išliktų tvirta ir ištikima Šventajam Dievo Žodžiui

O brangus Jėzau, padėk savo šventiems tarnams atpažinti šchizmą (suskilimą) Tavo Bažnyčioje, kuomet tai įvyks.

Padėk savo šventiems tarnams išlikti tvirtais ir atsidavusiais Tavo Šventajam Žodžiui. Niekuomet neleisk, kad pasaulio ambicijos užtemdytų jų tyrą meilę, jaučiamą Tau.

Suteik jiems reikalingų Malonių, išlikti tyrais ir nuolankiais prieš Tave ir garbinti Tavo Šventąjį Buvimą Eucharistijoje.

Padėk ir vesk taip pat ir visus tuos šventus tarnus, kurie yra abejingi savo meile Tau, vėl uždek jų sielas Šventosios Dvasios Ugnimi.

Padėk jiems atpažinti pagundas, skirtas atitolinti juos nuo Tavęs.

Atverk jų akis taip, kad jie visuomet galėtų matyti Tiesą.

Laimink juos, brangus Jėzau, ir uždenk juos savo Brangiuoju Krauju, saugodamas nuo blogio.

Suteik jiems stiprybės atsispirti šėtono gundymams, jeigu jie pasimes suvilioti nuodėmės egzistavimo neigimu. Amen.

71 Kryžiaus žygio Malda

Prašant išgelbėti mus nuo persekiojimų

O Jėzau, gelbėk Dievo vaikus nuo antikristo.

Apsaugok mus nuo jo planų kontroliuoti pasaulį.

Viešpatie, gelbėk mus nuo persekiojimų.

Saugok tamsias sielas nuo antikristo, kad jos galėtų būti išgelbėtos Tavo Akyse.

Padėk mums mūsų silpnume.

Stiprink mūsų dvasią pakilti ir vesti vieni kitus, kuomet žengiame kartu su Tavo Armija Rojaus Vartų link.

Man reikia Tavęs, brangus Jėzau.

Aš myliu Tave, brangus Jėzau.

Aš garbinu Tavo Buvimą žemėje.

Aš atmetu tamsą.

Aš šlovinu Tave ir atiduodu Tau savo kūną ir sielą, kad galėtum man atskleisti Savo Buvimo Tiesą ir aš visais laikais tikėčiau Tavo Gailestingumu.

Amen.

72 Kryžiaus žygio Malda

Mokinių malda

Brangus Jėzau, aš esu pasirengęs skleisti Tavo Šventąjį Žodį.

Suteik man drąsos, stiprybės ir mokėjimo perduoti Tiesą, kad galėčiau atvesti Tau kiek įmanoma daugiau sielų.

Paslėpk mane Savo Švenčiausioje Širdyje ir apgaubk mane Savo Brangiuoju Krauju, kad galėčiau būti pripildytas Malonėmis, reikalingomis plėsti visų Dievo vaikų atsivertimą Išganymui, nepriklausomai nuo jų tikėjimo, kiekvienoje pasaulio dalyje.

Aš pasitikiu Tavimi visada.

Tavo mylimas mokinys.

Amen.

73 Kryžiaus žygio Malda

Už vaikų ir jaunimo sielas

O Jėzau, padėk man išgelbėti jaunų žmonių sielas visame pasaulyje.

Padėk Savo Malone jaunimo sieloms pamatyti Tavo Egzistavimo Tiesą.

Paslėpk jas Savo Švenčiausioje Širdyje ir atverk jų akis Savo Meilei ir Gailestingumui.

Išgelbėk jas nuo pragaro liepsnų, išklausyk mano maldas ir pasigailėk šių sielų.

Amen.

74 Kryžiaus žygio Malda

Įžvalgumo dovana

O Dievo Motina, padėk man paruošti mano sielą Šventosios Dvasios Dovanai.

Paimk mane kaip vaiką už rankos ir vesk mane keliu link Įžvalgumo Dovanos, Šventosios Dvasios Galia.

Atverk mano širdį ir mokyk mane atiduoti save kūnu, protu ir siela.

Padėk man atsikratyti puikybės nuodėmės ir melski, kad man būtų atleista už visas praeities nuodėmes, kad mano siela būtų apvalyta, aš tapčiau dvasiškai sveikas ir galėčiau gauti Šventosios Dvasios Dovaną.

Aš dėkoju Tau, Išganymo Motina, už Tavo užtarimą ir su meile širdyje laukiu šios Dovanos, kurios džiaugsmingai trokštu.

Amen.

75 Kryžiaus žygio Malda

Aš paskiriu savo skausmą Tau, brangus Jėzau

Jėzau, aš jungiu savo skausmą ir kentėjimus prie Tavo kentėjimų, kuriuos patyrei per Savo merdėjimą ant Kalvarijos kalno.

Kiekvieną įžeidimą, kurį patiriu, aukoju juos Tau.

Kiekvieną užgauliojimą ir žodinį puolimą, kuriuos patiriu, aš aukoju Tavo Karūnavimo Erškėčiais garbei.

Kiekvieną neteisingą kritiką mano atžvilgiu, aš aukoju Tavo pažeminimo prieš Pilotą garbei.

Kiekvieną fizinę kančią, kurią patiriu iš kitų, aš siūlau Tavo Plakimo prie Stulpo garbei.

Kiekvieną įžeidimą, kurį patiriu, aš aukoju Tavo fizinio kankinimo, kurį patyrei Vainikuojant Tave Erškėčiais, kuomet Tau perdūrė Akį, garbei.

Kiekvieną kartą, kai aš seku Tavimi, perduodu Tavo Mokymus ir, kai aš esu pajuokiamas Tavo Vardu, leisk man padėti Tau Kalvarijos kelyje.

Padėk man išsivaduoti iš puikybės ir niekados nebijoti pripažinti, kad myliu Tave, brangus Jėzau.

Tuomet, kai viskas mano gyvenime atrodys beviltiška, brangus Jėzau, padėk man būti narsiu, atmenant, kad Tu savanoriškai sutikai būti taip niekšiškai ir žiauriai nukryžiuotas.

Padėk man būti tikru krikščioniu, tikru Tavo Armijos kareiviu su nuolankumu ir atgaila savo širdyje, Tavo Aukai už mane atminti.

Laikyk mano ranką, brangus Jėzau, ir parodyk man kaip mano kentėjimai gali įkvėpti 13 kitus jungtis prie Tavo armijos lyg vienmintės sielos, mylinčios Tave.

Padėk man priimti kentėjimus ir aukoti juos Tau kaip dovaną, kad išgelbėtum sielas baigiamojoje kovoje prieš nelabojo tironiją.

Amen.

76 Kryžiaus žygio Malda

Ateisto malda

Jėzau, padėk man priimti Dievo Meilę, tokią kokia ji man yra parodyta.

Atverk mano akis, mano protą, mano širdį ir mano sielą, kad galėčiau būti išgelbėtas.

Padėk man tikėti, užpildydamas mano širdį Savo Meile.

Tuomet laikyk mane ir gelbėk mane nuo kankinančių abejonių.

Amen.

77 Kryžiaus žygio Malda

Už Didžiąją Britaniją

O Dangiškasis Tėve, Dieve žmogaus Kūrėjau, prašau išgirsk mano maldą.

Aš maldauju Tave gelbėti Britaniją nuo blogio gniaužtų ir diktatūros įvedimo.

Aš prašau Tave suvienyti mus visus, visų religijų, tikėjimų ir spalvų kaip vieną šeimą Tavo Akyse.

Suteik mums stiprybės susivienyti, nepaklūstant bet kokiems teisiniams pakeitimams, siekiantiems įstatymais uždrausti Tavo Mokymus.

Suteik mums stiprybės ir drąsos niekada neatsižadėti Tavęs ir padėk per mūsų maldas išgelbėti visus Tavo vaikus.

Suvienyk visus mano brolius ir seseris kartu, kad vienybėje garbintume Tavo Pažadą suteikti mums amžinąjį gyvenimą Tavo Rojuje.

Amen.

78 Kryžiaus žygio Malda

Išgelbėti mane nuo blogio

O Jėzau, apsaugok mane nuo šėtono galios.

Paslėpk mane Savo Širdyje, nes aš atsižadu jo ir jo nedorų kelių.

Aš pavedu Tau savo valią ir nuolankiai, atgailaujančia širdimi, puolu prieš Tave ant kelių.

Aš atiduodu savo gyvenimą į Tavo Šventas Rankas.

Saugok mane nuo blogio.

Išlaisvink mane ir priimk į Savo saugų Prieglobstį dabar ir amžinai.

Amen.

79 Kryžiaus žygio Malda

Už du milijardus prarastų sielų

Jėzus: “Mano brangi mylima dukra Visi tie, kurie vadina save Dievo kariais, turi kasdien kalbėti šią maldą paskirtą Misijai išgelbėti du milijardus sielų tų, kurie atsisakys Mano Gailestingumo Rankos.”

O brangus Jėzau, aš maldauju Tave lieti Savo Gailestingumą prarastoms sieloms.

Atleisk šioms sieloms, kad jos atmetė Tave ir panaudok mano maldas ir kentėjimus tam, kad per Savo Gailestingumą galėtum išlieti ant šių sielų malones, reikalingas apvalyti jas nuo nuodėmių.

Aš meldžiu šioms sieloms gailestingumo dovanos.

Aš prašau Tave atverti jų širdis, kad jos galėtų ateiti pas Tave ir prašau pripildyti jas Šventąja Dvasia, kad jos galėtų priimti Tavo Meilės Tiesą ir gyventi su Tavimi ir visa Dievo šeima amžinai.

Amen.

80 Kryžiaus žygio Malda

Už sielas tų, kurie įvykdė žmogžudystę

O brangus Jėzau, aš prašau Gailestingumo tiems, kurie įvykdė žmogžudystę.

Aš maldauju atleidimo esantiems mirtinoje nuodėmėje.

Aš siūlau savo kančias ir išbandymus Tau, kad Tu galėtum atverti Savo Širdį ir atleisti jiems jų nuodėmės.

Aš prašau Tave padengti visus, turinčius blogų ketinimų savo sielose, Savo Brangiuoju Krauju, kad jų kaltės būtų švariai nuplautos.

Amen.

81 Kryžiaus žygio Malda

Šventosios Komunijos Dovanai gauti

O Dangiškoji Dvasia, pripildyk mano kūną dvasiniu maistu, kurio jam reikia.

Pripildyk mano sielą Dieviškuoju Jėzaus Kristaus Buvimu.

Suteik man Malonių įvykdyti Šventąją Dievo Valią.

Pripildyk mane taika ir ramybe, kuri atsiranda iš Tavo Dieviškojo Buvimo.

Neleisk man niekuomet abejoti Tavo Buvimu.

Padėk man priimti Tave kūnu ir siela ir, kad per Šventąją Eucharistiją gaunamos Malonės padėtų man skelbti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Garbę ir Šlovę.

Apvalyk mano širdį.

Atverk mano sielą ir pašventink mane, kuomet priimu didžią Šventosios Eucharistijos Dovaną.

Suteik man malonių, kuriomis Šventoji Eucharistija apdovanoja visus Dievo vaikus ir apsaugok mane nuo Skaistyklos ugnies.

Amen.

82 Kryžiaus žygio Malda

Už Likusiosios Bažnyčios Pergalę

Jėzau, Karaliau ir pasaulio Atpirkėjau, mes pažadėjome Tau savo pagarbą, ištikimybę, darbus ir skelbti visiems apie Tavo Šlovę.

Padėk mums įgyti stiprybės ir pasitikėjimo, reikalingų drąsiai pasipriešinti ir išpažinti Tiesą visais laikais.

Niekuomet neleisk mums svyruoti ar delsti žygyje į pergalę, mums siekiant gelbėti sielas.

Mes pažadame Tau savo atsidavimą, mūsų širdis ir visa, ką turime, kad taptume laisvi nuo trukdymų, kuomet keliausime erškėčiuotu keliu Naujojo Rojaus Vartų link.

Mes mylime Tave, brangus Jėzau, mūsų mylimas Išganytojau ir Atpirkėjau.

Mes vienijamės kūnu, protu ir siela su Tavo Šventąja Širdimi.

Išliek ant mūsų Savo Apsaugos Malonę.

Uždenk mus Savo Šventuoju Krauju, kad mes taptume pripildyti meilės ir drąsos stovėti ir skelbti Tiesą apie Tavo Naująją Karalystę.

Amen.

83 Kryžiaus žygio Malda

Kad sumažinti bausmes

O brangus Tėve, Aukščiausiasis Dieve, mes, Tavo vargšai vaikai, puolame kniūbsti prieš Tavo didingą Sostą Danguje.

Mes prašome Tave išvaduoti pasaulį iš blogio.

Mes maldaujame Tavo Gailestingumo sieloms, kurios sukelia siaubingas negandas Tavo vaikams žemėje.

Prašome atleisti joms.

Prašome pašalinti antikristą, kai tik jis pasirodys viešai.

Mes meldžiame Tave, brangus Viešpatie, sušvelninti Tavo Rankos Bausmes.

Vietoj to, mes maldaujame Tave priimti mūsų maldas ir mūsų kančias, kad palengvintum Savo vaikų kentėjimus šiuo laiku.

Mes pasitikime Tavimi. Mes garbiname Tave.

Mes dėkojame Tau už Tavo Didžią Auką, kurią paaukojai atsiųsdamas Savo vienatinį Sūnų Jėzų Kristų, kad išgelbėtum mus iš nuodėmių.

Mes sveikiname Tavo Sūnų kaip žmonijos Atpirkėją.

Prašome apsaugoti mus.

Saugok mus nuo negandų.

Padėk mūsų šeimoms.

Pasigailėk mūsų.

Amen.

84 Kryžiaus žygio Malda

Apšviesti elito, valdančio pasaulį sielas

O brangus Jėzau, aš maldauju Tave apšviesti elito, valdančio pasaulį sielas.

Pateik jiems Savo Gailestingumo įrodymus.

Padėk jiems atverti širdis ir parodyti tikrą nuolankumą, pagerbiant Tavo didžią Auką, Tavo mirtį ant Kryžiaus, kuomet Tu numirei už jų nuodėmės.

Padėk jiems atskirti, kas yra jų tikrasis Sutvėrėjas, kas yra jų Kūrėjas ir pripildyk juos Malonėmis, reikalingomis pamatyti Tiesą.

Prašau sukliudyti, kad jų planai nebūtų įvykdyti pakenkti milijonams žmonių, per vakcinaciją, maisto trūkumą, priverstinį nekaltų vaikų įvaikinimą ir šeimų išskyrimą.

Išgydyk juos.

Apgaubk juos savo Šviesa ir priimk juos į Savo Širdies prieglobstį, kad apsaugotum juos nuo piktosios dvasios žabangų.

Amen.

85 Kryžiaus žygio Malda

Kad išsaugoti JAV nuo apgaviko rankos

O brangus Jėzau, padenk mūsų tautą Savo Brangiausiąja Apsauga.

Atleisk mums mūsų nuodėmes prieš Dievo įsakymus.

Padėk Amerikos žmonėms vėl atsigręžti į Dievą.

Atverk jų protus Tiesiam Keliui pas Viešpatį.

Atrakink jų užkietėjusias širdis, kad jie galėtų priimti Tavo Gailestingumo Ranką.

Padėk šiai tautai pasipriešinti šventvagystėms, kurios bus jai primetamos, siekiant paneigti Tavo Buvimą.

Mes maldaujame Tave, Jėzau, išgelbėti mus, apsaugoti mus nuo visų negandų ir priimti visus mūsų žmones į Savo Švenčiausiąją Širdį.

Amen.

86 Kryžiaus žygio Malda

Išlaisvinimas iš kankinančių abejonių

Aš ateinu prieš Tave susipainiojęs, pasimetęs ir nusivylęs, brangus Jėzau, todėl, kad aš nerimauju dėl Tiesos, kurią Tu skelbi Savo Pranešimuose.

Atleisk man, jeigu aš įskaudinau Tave.

Atleisk man, jeigu aš Tavęs negirdžiu.

Atverk mano akis, kad man galėtų būti parodyta tai, ką turiu suprasti.

Aš maldauju Tave, kad Šventosios Dvasios Galia man būtų parodyta Tiesa.

Aš myliu Tave, brangus Jėzau. Aš maldauju Tave išlaisvinti mane iš kankinančių abejonių.

Padėk man atsakyti į Tavo kvietimą.

Atleisk man, jeigu aš įžeidžiau Tave ir vesk mane arčiau Savo Širdies.

Lydėk mane į Savo Naująją Karalystę ir 15 suteik man malonę, kad savo maldomis ir kentėjimais aš padėčiau Tau išgelbėti sielas, tokias brangias Tavo Švenčiausiajai Širdžiai.

Amen.

87 Kryžiaus žygio Malda

Apsaugoti mūsų tautą nuo blogio

O Tėve, vardan Savo Sūnaus, išgelbėk mus nuo komunizmo.

Išgelbėk mus nuo diktatūros.

Apsaugok mūsų tautą nuo pagonybės.

Išgelbėk savo vaikus nuo blogio.

Padėk mums matyti Dievo Šviesą.

Atverk mūsų širdis Tavo Sūnaus Mokymams.

Padėk visoms Bažnyčioms likti ištikimoms tikrajam Dievo Žodžiui.

Aš maldauju Tave saugoti mūsų tautą nuo persekiojimų.

Brangiausias Viešpatie, būk mums Gailestingas, nepaisant to, kaip mes įžeidėme Tave.

Jėzau, Žmogaus Sūnau, padenk mus Savo Brangiausiuoju Krauju.

Išgelbėk mus iš nelabojo pinklių.

Mes meldžiame Tave, brangus Dieve, imtis priemonių ir sustabdyti blogį, kuris vis labiau apima pasaulį šiuo metu.

Amen.

88 Kryžiaus žygio Malda

Sieloms po Įspėjimo

O Švenčiausioji Jėzaus Širdie, parodyk Gailestingumą mums vargšams nusidėjėliams.

Apšviesk tas akmenines širdis, taip beviltiškai ieškančias kelio.

Atleisk jiems jų nuodėmes.

Padėk jiems, per Tavo Meilę ir Gailestingumą, rasti širdyse norą priimti Tavo nuostabią Atpirkimo Dovaną.

Aš maldauju Tave atleisti visoms sieloms, kurios atmeta Dievišką Tiesą.

Apgaubk šias sielas Savo Šviesa, brangus Jėzau, taip, kad Tavo Šviesa apakintų jas prieš velnio nedorumus ir žabangas, siekiant atskirti jas nuo Tavęs amžinai.

Aš meldžiu Tave suteikti visiems Dievo vaikams stiprybės būti dėkingais už Tavo Didį Gailestingumą.

Aš prašau Tave atverti Savo Karalystės Duris visoms pasimetusioms, po žemę klajojančioms bejėgiškoms ir beviltiškoms sieloms.

Amen.

89 Kryžiaus žygio Malda

Už vargšus nusidėjėlius

Brangus Jėzau, padėk man, vargšui siaubingam nusidėjėliui, ateiti pas Tave su gailesčiu savo sieloje.

Apvalyk mane nuo nuodėmių, kurios sugriovė mano gyvenimą.

Suteik man naujo gyvenimo dovaną, išlaisvink mane iš nuodėmės pančių ir suteik man laisvę, kurią mano nuodėmės užstoja.

Atnaujink mane savo Gailestingumo Šviesoje.

Priimk mane į Savo Širdį.

Leisk man jausti Tavo meilę, kad aš galėčiau tapti Tau artimesnis ir užsiliepsnočiau meile Tau.

Pasigailėk manęs, Jėzau, ir išlaisvink mane iš nuodėmių.

Padaryk, kad aš tapčiau vertas įeiti į Tavo Naująjį Rojų.

Amen.

90 Kryžiaus žygio Malda

Padėka už Šlovingiausiąjį Antrąjį Atėjimą

O mano Jėzau, aš garbinu Tave ir dėkoju už Tavo Šlovingiausiąjį Antrąjį Atėjimą.

Mano Atpirkėjau, Tu gimei, kad suteiktum man amžinąjį gyvenimą ir išlaisvintum mane iš nuodėmių.

Aš siūlau Tau savo meilę, padėką ir garbinimą, ruošdamas savo sielą Tavo Didžiam Atėjimui.

Amen.

91 Kryžiaus žygio Malda

Kad laikytis tikro tikėjimo

Ši malda ypatingai skirta persekiojimo laikotarpiui.

O Švenčiausioji Išganymo Motina, saugok mane mano vargo valandą, kai aš susidursiu su blogiu.

Padėk man tvirtai ir drąsiai ginti Dievo Žodį, nejaučiant jokios baimės savo sieloje.

Melski, kad aš likčiau ištikimas Kristaus Mokymams ir visiškai atsikratyčiau savo baimės, savo nerimo ir savo liūdesio.

Padėk man, kad galėčiau be baimės keliauti į priekį šiuo vienišu keliu, skelbdamas Šventojo Dievo Žodžio Tiesą netgi tuomet, kai Dievo priešai padarys šią užduotį beveik neįmanomą vykdyti.

O Šventoji Motina, aš prašau Tave, kad per Tavo užtarimą, visų krikščionių tikėjimas išliktų tvirtas visais laikais, persekiojimų metu.

Amen.

92 Kryžiaus žygio Malda

Dėl Ištvermės Malonės

Brangus Jėzau, aš meldžiu Tave Ištvermės dovanos.

Aš maldauju Tave suteikti man reikalingų malonių, kad galėčiau laikytis Tavo Švenčiausio Žodžio.

Aš prašau Tave išvaduoti mane iš visų kankinančių abejonių.

Aš meldžiu Tave užlieti mano sielą gerumu, kantrybe ir ištverme.

Padėk man išlikti oriam, kai esu įžeidžiamas dėl Tavo Šventojo Vardo.

Sustiprink mane ir padenk mane Malone, kad net ir pavargęs, nusilpęs, susidūręs su vargais, laukiančiais ateityje, aš eičiau toliau ir nepailsdamas padėčiau Tau gelbėti žmoniją.

Amen.

93 Kryžiaus žygio Malda

Atsivertimo ašaroms

O mano mylimas Jėzau, tu esi arti mano širdies.

Aš esu vienybėje su Tavimi.

Aš myliu Tave.

Aš branginu Tave.

Leisk man pajausti Tavo meilę.

Leisk man pajausti Tavo skausmą.

Leisk man pajausti Tavo Buvimą.

Suteik man Nuolankumo Malonę, kad aš tapčiau vertas Tavo Karalystės žemėje tokios, kokia ji yra Danguje.

Suteik man atsivertimo ašaras, kad aš galėčiau iš visos širdies pasiūlyti Tau save, kad kaip tikras Tavo pasekėjas, padėčiau Tau Tavo misijoje išgelbėti kiekvieną sielą žemėje, prieš Tau vėl sugrįžtant gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Amen.

94 Kryžiaus žygio Malda

Proto, kūno ir sielos išgydymui

O brangusis Jėzau, aš ateinu pas Tave išvargęs, ligotas, skausme ir trokštu išgirsti Tavo balsą.

Leisk man būti paliestam Tavo Dieviškos Apvaizdos, kad per savo protą, kūną ir sielą, aš būčiau užlietas Tavo Dieviškąja Šviesa.

Pasitikiu Tavo Gailestingumu.

Aš atiduodu Tau visą savo skausmą ir kentėjimus ir prašau Tavęs, duoki Malonę pasitikėti Tavimi, kad galėtum išgydyti mane nuo šio skausmo ir tamsos, kad vėl galėčiau būti sveikas ir galėčiau sekti Tiesos Keliu, leisdamas Tau vesti mane į gyvenimą Naujajame Rojuje.

Amen.

95 Kryžiaus žygio Malda

Kad rasti laiko maldai

O Išganymo Motina, ateik man į pagalbą, kai man sunku rasti laiko maldai.

Padėk man skirti Tavo mylimajam Sūnui Jėzui Kristui laiką, kurio jis vertas, kad parodyčiau kaip labai Jį myliu.

Aš prašau, kad Tu, mano Švenčiausioji Išganymo Motina, matydama kokių Malonių man reikia, melstum šių malonių pas savo brangų Sūnų, kad Jis galėtų paslėpti mane Savo Švenčiausios Širdies prieglobstyje.

Amen.

96 Kryžiaus žygio Malda

Palaiminti ir apsaugoti mūsų Kryžiaus žygio Maldų grupę

Jėzus: “Prašau melskitės šią maldą prieš ir po kiekvienos maldos grupių susitikimą.

Mano brangiausias Jėzau, prašau palaimink ir apsaugok mus, Tavo Kryžiaus žygio Maldų Grupę, kad mes taptume atsparūs nedoriems velnio puolimams ir piktosioms dvasioms, kurios bandys kankinti mus, mums vykdant šią Šventąją Misiją, gelbėjant sielas.

Maldaujame, kad mes išliktume stiprūs ir ištikimi, atkakliai laikydamiesi Tavo Šventojo Vardo prieš pasaulį ir niekuomet nesvyruotume savo kovoje, skleisdami Tavo Šventojo Žodžio Tiesą.

Amen.

97 Kryžiaus žygio Malda

Siekiant suvienyti Kryžiaus žygio Maldų grupes

O mylima Išganymo Motina, aš maldauju Tave per Tavo maldas suvienyti visus, priklausančius Dievo Likusiajai Armijai visame pasaulyje.

Padenk visas Kryžiaus žygio Maldų Grupes Išganymo Malone, išlieta mums per Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus Gailestingumą.

Atsiųsk savo angelus apsaugoti kiekvieną iš mūsų, o ypatingai kunigus, vadovaujančius Kryžiaus žygio Maldos Grupėms.

Padėk mums išvengti trukdymų, kurie sukelia pasidalijimą tarp mūsų, ir apsaugok mus savo dovanotais šarvais, kad mes taptume atsparūs išpuoliams, kuriuos turėsime kentėti dėl savo meilės Jėzui Kristui šioje Šventoje Misijoje, siekiant išgelbėti sielas.

Amen.

98 Kryžiaus žygio Malda

Prašant padengti Dievo Malone pasaulio lyderius

O mano Šventoji Išganymo Motina, prašau Tave melsti Savo Sūnų, kad Jis išlietų Savo Malones ir Meilę tiems lyderiams, kurie valdo pasaulį.

Melski, kad Dievo Šviesa išgydytų juos nuo aklumo ir atrakintų jų akmenines širdis.

Sustabdytų juos nuo nekaltų žmonių persekiojimų.

Prašau melsti, kad Jėzus vestų juos ir sustabdytų juos nuo siekimo užkirsti kelią Jo Mokymų Tiesai sklisti tarp tautų visame pasaulyje.

Amen.

99 Kryžiaus žygio Malda

Už Australijos ir Naujosios Zelandijos išgelbėjimą

Dieve, Visagalis Tėve, vardan Savo mieliausiojo Sūnaus Jėzaus Kristaus, pasigailėk visų savo vaikų Australijoje ir Naujoje Zelandijoje.

Atleisk jiems Tavo Šventojo Žodžio atmetimą.

Atleisk jiems abejingumo nuodėmę.

Išlaisvink juos iš pagoniškos kultūros ir suteik jiems reikalingas Malones, kurios įkvėptų viltį, tikėjimą ir meilę tarp brolių ir seserų.

Mes maldaujame Tave Įžvalgumo Dovanos ir suteikti visiems Palaiminimus, kurie yra reikalingi užtikrinti, kad vien tik Tavo Šventojo Žodžio Tiesa būtų girdima ir, kad visoms sieloms būtų suteikti amžinojo gyvenimo raktai.

Amen.

100 Kryžiaus žygio Malda

Už Krikščionybės išlikimą

O brangus Jėzau, aš maldauju Tave sugebėjimų, reikalingų ištverti išbandymus su kuriais susiduriame, kuomet paskutinis Tikrasis Popiežius baigia savo Misiją Tau.

Padėk mums atlaikyti siaubingą prievartą su kuria mes turėsime susidurti griūnant Bažnyčiai tokiai, kokią mes žinome.

Niekuomet neleisk mums nuklysti nuo Tavo Dieviško Žodžio Tiesos.

Padėk mums tylėti, kuomet būsime puolami ir viliojami nusisukti nuo Tavęs ir Sakramentų, kuriuos suteikei pasauliui.

Padenk Savo Armiją galinga Meile, kurios mums reikia, kaip skydo apsaugai mus nuo netikro pranašo ir antikristo.

Padėk Savo Bažnyčiai žemėje plisti ir didėti, kad galėtume laikytis Tiesos ir padėti Tau vesti mūsų brolius ir seseris Tiesos Keliu, kad visi tinkamai pasiruoštume Tavo Antrajam Atėjimui.

Amen.

101 Kryžiaus žygio Malda

Stebuklinga malda, kad pajausti Jėzaus Buvimą

O brangus Visagalis Tėve, Kūrėjau viso, kas yra ir bus, padėk visiems, kurie šiandien gali atpažinti Tavo mylimo Sūnaus Buvimą Bažnyčioje, tapti labai stipriais.

Padėk man įveikti savo baimę, savo vienatvę ir atmetimą, kurį patiriu iš savo artimųjų, todėl, kad seku paskui Tavo Sūnų Jėzų Kristų, mano Atpirkėją.

Prašau apsaugoti mane ir mano mylimuosius nuo papuolimo į melo pinkles, kurios yra ruošiamos šėtono, siekiant sugriauti, suskaldyti ir sukelti sumaištį tarp visų Dievo vaikų.

Prašau, padėk visiems tiems, kurie seka paskui bjaurastį Tavo Bažnyčioje, kad jie būtų išgelbėti nuo amžinojo pragaro liepsnų.

Amen.

102 Kryžiaus žygio Malda

Palaikyti tikėjimą Dievo Pranešimais pasauliui

Jėzus: “Nuo šiol jūs turite sakyti šią Kryžiaus žygio Maldą vieną kart per dieną.

Brangusis Jėzau, kai suklumpu, pakelk mane.

Kai abejoju, apšviesk mane.

Kai sielvartauju, parodyk man Savo Meilę.

Kai kritikuoju, padėk man patylėti.

Kai nuteisiu kitą viešai, užantspauduok mano lūpas.

Kai kalbu šventvagiškai Tavo Vardu, gelbėk mane ir sugrąžink mane į Savo Apsaugą.

Kai pritrūkstu drąsos, duok man kalaviją, reikalingą kovai, ir gelbėk tas sielas, kurių Tu trokšti.

Kai pasipriešinu Tavo Meilei, padėk man paklusti ir visiškai atsisakyti savęs, per Tavo Meilės malonę.

Kai nuklystu, padėk man surasti Tiesos Kelią.

Kai abejoju Tavo Žodžiu, duok man atsakymus, kurių ieškau.

Padėk man būti kantriu, mylinčiu ir geru net tiems, kurie keikia Tave.

Padėk man atleisti tiems, kurie mane įžeidė ir siųsk malones, kurių man reikia, kad sekčiau Tavimi iki žemė praeis.

Amen.

103 Kryžiaus žygio Malda

Dalintis Kančios Taure su Kristumi

zus: “Štai Kryžiaus žygio Malda jums jei trokštate dalintis su Manim Mano Kančios Taure.

Melskitės ją tris kart kuomet galite, bet geriausiai bet kuriuo metu pasninkaujate.”

Aš puolu kniūbsčias prie Tavo kojų, brangus Jėzau, kad darytum su manimi visa, ką tik nori, visų labui.

Leisk man dalintis Tavo Kančios Taure.

Priimk šią mano dovaną, kad galėtum išgelbėti tas vargšes sielas, kurios yra prarastos ir nebeturi vilties.

Paimk mane ir mano kūną, kad aš galėčiau dalintis Tavo Skausmu.

Laikyk mano širdį Savo Šventose Rankose ir leisk mano sielai susivienyti su Tavimi.

Per savo kančios dovaną, aš leidžiu Dieviškajam Buvimui pasinaudoti mano siela, kad būtų galima išgelbėti visus nusidėjėlius ir suvienyti visus Dievo vaikus per amžių amžius.

Amen.

104 Kryžiaus žygio Malda

Kad išlaisvinti sielą iš vergijos

Jėzus: “Jog išgelbėtumėte juos (tuos kurie atidavė save Šėtonui) jūs Mano mylimi sekėjai turite Man atiduoti Savo ištikimybę paskirdami jų sielas Man jūsų maldos metu ir kuomet jūs priimate Švenčiausiąją Eucharistiją.

Jūs turite pasiūlyti juos Man kiekvieną dieną ir su kiekviena siela, kuri bus paskirta Mano Gailestingumui, Aš išgelbėsiu šimtus daugiau.

Darykite tai kiekvieną dieną.

Kiekvieno mėnesio pabaigoje būsite kupini džiaugsmo, nes žinosite kiek sielų buvo suteiktas šis Didis Gailestingumas.”

Ši malda nėra įtraukta į kasdieninių maldų skyrių. Mes meldžiamės ją kasdien vieną mėnesį kuomet nusprendžiame sekti šiuo kvietimu melstis ją.

Brangus Jėzau, aš pristatau tau sielą mano brolio ir sesers (x), kurie atidavė savo sielą šėtonui.

Paimk šią sielą ir išgelbėk ją Savo Šventose Akyse.

Išvaduok ją iš žvėries vergijos ir nuvesk į amžinąjį gyvenimą.

Amen.

105 Kryžiaus žygio Malda

Kitų Atvertimo Dovana

O mano brangiausias Jėzau, prašau Tave priimti mano sielą, kartu su mano meile Tau, kad būčiau vienybėje su Tavimi.

Paimk mano sielą, apgaubk ją Savo Šventąja Dvasia ir padėk man per šią maldą išgelbėti visus su kuriais aš bendrauju.

Apgaubk kiekvieną sielą, kurią sutinku, Savo Šventuoju Gailestingumu ir pasiūlyk šioms sieloms išganymą, kad patektų į Tavo Karalystę.

Išgirsk mano maldas.

Išklausyk mano maldavimus ir Savuoju Gailestingumu išgelbėk visos žmonijos sielas.

Amen.

106 Kryžiaus žygio Malda

Meldžiant Gailestingumo netikinčiam jaunimui

Brangus Jėzau, priimk į Savo Apsaugą sielas tų Dievo vaikų, kurie nežino Tavęs, kurie nepažįsta Tavo Meilės ir, kurie nepriima Tavo Pažado.

Išliek Savo Atsivertimo malonę ir suteik jiems amžinąjį gyvenimą.

Būk gailestingas visiems, kurie netiki Tavo Buvimu ir neatgailauja už savo nuodėmes.

Amen.

107 Kryžiaus žygio Malda

Kad išsigelbėti nuo Pragaro liepsnų

Aš esu baisus nusidėjėlis, Jėzau.

Savo veiksmais aš sukėliau dideles kančias kitiems.

Todėl aš esu atmestas.

Aš nesu daugiau pakenčiamas niekur žemėje.

Išgelbėk mane iš šių tyrlaukių ir saugok mane nuo piktosios dvasios pinklių.

Suteik man galimybę atgailauti.

Priimk mano atgailą.

Pripildyk mane Savo Stiprybe ir padėk man pakilti iš nevilties gelmės.

Aš perduodu Tau, brangus Jėzau, savo laisvą valią, kad darytum su manimi ką tik nori, kad aš būčiau išgelbėtas nuo pragaro ugnies.

Amen.

108 Kryžiaus žygio Malda

Kopimas į Kalvarijos kalną

Jėzau, padėk man surasti drąsos, narsumo ir stiprybės atsistoti ir būti įskaičiuotam, kad tapčiau tinkamas prisijungti prie Tavo Likusiosios Armijos ir kopti į tą patį Kalvarijos Kalną, kur Tu kentėjai dėl mano nuodėmių.

Padėk man atsikratyti savo silpnumų.

Išsklaidyk mano baimes.

Sunaikink visas mano abejones.

Atverk mano akis Tiesai.

Padėk man ir visiems tiems, kurie atsilieps į Kvietimą nešti Tavo Kryžių, sekti paskui Tave giliai atsidavusia ir nuolankia širdimi, kad pagal mano pavyzdį kiti įgytų drąsos daryti tą patį.

Amen.

109 Kryžiaus žygio Malda

Tikėjimo Dovanai gauti

Mano brangiausias Jėzau, padėk man tikėti Tavimi.

Tikėti Tavo Pažadu, kad sugrįši vėl.

Priimti Tiesą apie Tavo Antrąjį Atėjimą.

Tikėti Dievo Tėvo pažadu, kai Jis pasakė, kad perduos Tau Tavo Karalystę.

Padėk man tikėti Tavo Mokymu, Tavo Planu išgelbėti pasaulį.

Padėk man maloningai priimti Tavo Dovanas.

Padėk man tikėti Tavimi, kad aš daugiau nebebijočiau ir galėčiau leisti Tavo Meilei užlieti mano širdį ir sielą.

Amen.

110 Kryžiaus žygio Malda

Kunigams, kad liktų ištikimi Dievo Žodžiui

O mano brangusis Jėzau, meldžiu Tave sustiprinti ir padrąsinti mane, kad galėčiau ginti Tiesą Tavo Švenčiausiuoju Vardu.

Suteik man taip reikalingą Malonę – meldžiu, kad visada liudyčiau Tavo Šventąjį Žodį.

Leisk man atsispirti spaudimui skleisti melą, kai savo širdyje atpažinsiu, kad jis įžeidžia Tave.

Padėk man likti ištikimam Tavo Šventajam Žodžiui iki mano mirties dienos.

Amen.

111 Kryžiaus žygio Malda

Paaukoti jūsų vaikus Jėzui Kristui

Išganymo Motina: “Aš kviečiu jus atvesti man savo vaikus (…).

Nesvarbu kokio amžiaus jie yra (…).

Štai Kryžiaus žygio Malda už jūsų vaikus.

Kuomet bus meldžiamasi kasdien ji nuves jūsų vaikus arti prie Gailestingiausios Jėzaus Širdies.”

Ši malda turi būti visų kalbama.

O brangi Išganymo Motina, aš aukoju savo vaikus (pasakyti vardus) Tavo Sūnui, kad Jis suteiktų jiems ramybės dvasią ir meilę širdyje.

Prašau melsti, kad Tavo Sūnus paimtų mano vaikus į Savo Maloningas Rankas ir saugotų juos nuo blogio.

Padėk jiems išlikti Šventojo Dievo Žodžio Tiesoje ypatingai tuo metu, kai jie bus gundomi nusisukti nuo Jo.

Amen.

112 Kryžiaus žygio Malda

Dėl Išganymo Malonės

Brangiausias Jėzau, aš meldžiu Tave padengti ypatinga Išganymo Malone tas sielas, kurios yra piktosios dvasios pinklėse.

Išvaduok šias vargšes sielas iš nuodėmingos nelaisvės iš kurios jos pačios nebegali pabėgti.

Amen.

113 Kryžiaus žygio Malda

Siekiant nugalėti blogį mūsų krašte

O Išganymo Motina, ateik pas mus ir padenk mūsų kraštą savo Apsauga.

Sutrupink žvėries galvą ir pašalink jo nedorą įtaką tarp mūsų.

Padėk savo vargšams, pasimetusiems vaikams atsilaikyti ir kalbėti Tiesą tuomet, kai esame apsupti melo.

Prašau, O Dievo Motina, apsaugoti mūsų kraštą ir padėti mums išlikti stipriais, kad galėtume būti ištikimi Tavo Sūnui persekiojimų metu.

Amen.

114 Kryžiaus žygio Malda

Kunigams, kad gauti Tiesos Dovaną.

Jėzus: “Kunigams (…) Nepamirškite šių žodžių melskitės juos ir Aš atskleisiu Tiesą jums, per Šventosios Dvasios Dovaną.”

O Viešpatie, atverk mano akis.

Leisk man pamatyti priešą ir užverk mano širdį apgaulei.

Aš viską pavedu Tau, brangus Jėzau.

Aš pasitikiu Tavo Gailestingumu.

Amen.

115 Kryžiaus žygio Malda

Kad gauti Atsivertimo Dovaną

Išganymo Motina: “Visi tie, kurie priims Išganymo Medalikėlį, turi kalbėti šią Kryžiaus žygio Maldą.”

O Išganymo Motina, apgaubk mano sielą savo Išganymo ašaromis.

Išvaduok mane iš abejonių.

Pakylėk mano širdį, kad galėčiau jausti Tavo Sūnaus Buvimą.

Suteik man ramybę ir paguodą.

Melski, kad aš iš tikrųjų atsiversčiau.

Padėk man priimti Tiesą ir atverti savo širdį, kad galėčiau patirti Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus Gailestingumą.

Amen.

116 Kryžiaus žygio Malda

Gelbėti mane nuo melo blogio

Brangus Jėzau, padėk man.

Aš esu užlietas liūdesio ašarų.

Mano širdyje tvyro sumaištis.

Aš nežinau, kuo aš galiu tikėti.

Prašau, pripildyti mane Savo Šventąja Dvasia, kad aš galėčiau pasirinkti teisingą kelią, vedantį į Tavo Karalystę.

Padėk man, brangus Jėzau, visuomet likti ištikimam Tavo Žodžiui, kurį davei pasauliui per Petrą ir niekada nenukrypti nuo Tavo mokymų ar neigti Tavo mirtį ant Kryžiaus.

Jėzau, Tu esi Kelias.

Parodyk man Kelią.

Laikyk mane ir vesk mane link Savo Didžiojo Gailestingumo.

Amen.

117 Kryžiaus žygio Malda

Už tuos, kurie pardavė savo sielas

Brangiausias Jėzau, aš aukoju (pasakyti vardus) sielas ir visus tuos, kurie iškeitė savo sielas į garbę.

Padėk jiems išsivaduoti nuo šio apsėdimo.

Išlaisvink šias sielas iš Iliuminatų, kurie užvaldė jas, grėsmės.

Suteik joms drąsos be baimės pabėgti iš šios nedoros vergijos.

Paimk jas į Savo Gailestingas Rankas ir auklėk jas iki Malonės Būsenos, kad jos taptų tinkamos stovėti prieš Tave.

Per Savo Dieviškumą, padėk per šią mano maldą už šėtono pasisavintas sielas, ištraukti jas iš Masonų.

Išlaisvink jas iš pančių, kurie suvaržė jas ir, kurie baigsis siaubingais kankinimais Pragaro kamerose.

Padėk per savo išrinktųjų sielų kentėjimus, per mano maldas ir per Savo Gailestingumą, joms būti pačiame priekyje, pirmoms pasiruošusioms įeiti pro Naujosios Taikos Eros – Naujojo Rojaus Vartus.

Aš maldauju Tave išvaduoti jas iš nelaisvės.

Amen.

118 Kryžiaus žygio Malda

Už pasimetusias šios kartos jaunimo sielas

Brangus Jėzau, aš šaukiu Tavo Gailestingumo pasimetusioms šios kartos jaunimo sieloms.

Toms, kurios nepažįsta Tavęs – padenk jas Regėjimo Dovana.

Toms, kurios pažįsta Tave, bet yra abejingos Tau – sugrąžink jas atgal į Savo Gailestingumą.

Prašau kuo greičiau pateikti joms Savo Egzistavimo įrodymus, lydėti jas pas tuos, kurie gali joms padėti ir vesti jas prie Tiesos.

Užpildyk jų protus ir sielas ilgesiu Tau.

Padėk joms atpažinti tuštumą, kurią jos patiria dėl to, kad nejaučia Tavo Buvimo.

Aš maldauju Tave, brangus Viešpatie, nepalikti jų ir vardan Savo Gailestingumo suteikti joms amžinąjį gyvenimą.

Amen.

119 Kryžiaus žygio Malda

Pajausti Jėzaus Meilę

Jėzau, padėk man, aš esu toks sutrikęs.

Mano širdis negali Tau atsiverti.

Mano akys negali Tavęs matyti.

Mano protas užkerta Tau kelią.

Mano lūpos negali ištarti žodžių, galinčių paguosti Tave.

Mano siela yra užtemdyta tamsos.

Prašau pasigailėk manęs, vargšo nusidėjėlio.

Be Tavo Buvimo, aš esu bejėgis.

Pripildyk mane Savo Malonėmis, kad turėčiau drąsos siekti Tave ir maldauti Tavo Gailestingumo.

Padėk man, Tavo pasimetusiam pasekėjui, kuris myli Tave, tačiau daugiau nebejaučia Tau liepsnojančios meilės savo širdyje, pamatyti ir priimti Tiesą.

Amen.

120 Kryžiaus žygio Malda

Sustabdyti karo plėtimąsi

O mano mieliausias Jėzau, išgelbėk pasaulį nuo karų, naikinančių žmoniją.

Apsaugok sielas, kurios siekia tikrosios taikos.

Atverk širdis tų, kurie kenčia skaudžias karo pasėkmes.

Apsaugok jaunus ir bejėgius.

Išgelbėk visas sielas, kurių gyvenimai yra griaunami karo.

Brangus Jėzau, sustiprink visus mus, kurie meldžiamės už visų Dievo vaikų sielas ir suteik mums reikalingų malonių, ištverti kentėjimus, kuriuos gali tekti pakelti supriešinimų metu.

Aš maldauju Tave sustabdyti karų plitimą ir atvesti sielas į Tavo Širdies Šventąjį Prieglobstį.

Amen.

121 Kryžiaus žygio Malda

Atsidavimas Jėzaus Kristaus Armijai

Mes esame vieningi su Tavo Šventąja Širdimi, brangus Jėzau.

Mes skelbiame Tikrąjį Dievo Žodį.

Mes nukeliausime iki žemės pakraščių, skleisdami Tiesą.

Mes niekuomet nepriimsime klaidingų mokymų Tavo Vardu, kitokių nei Tu Pats mus išmokei.

Mes išliksime tvirti, ištikimi ir nepalaužiami savo tikėjime.

Mes žvelgsime į tuos, kurie Tave išduoda, su meile ir užuojauta, tikėdamiesi, kad jie sugrįš pas Tave.

Mes būsime tvirti, bet kantrūs su tais, kurie mus persekioja Tavo Vardu.

Mes pergalingai žengsime keliu, vedančiu į Tavo Naująjį Rojų.

Mes pažadame, kad per skausmus ir kentėjimus mes atvesime Tau visas tas prarastas sielas, kurios alksta be Tavo Meilės.

Prašau priimti mūsų maldas už visus pasaulio nusidėjėlius, kad mes galėtume tapti viena šeima, susivienijusia meilėje Tau Naujoje Taikos Eroje.

Amen.

122 Kryžiaus žygio Malda

Pašventimas Jėzaus Kristaus Brangiausiam Kraujui

Brangus Jėzau, Aš prašau Tave pašvęsti mane, mano šeimą, draugus ir tautą Tavo Brangiausiojo Kraujo Apsaugai.

Tu numirei už mane ir Tavo žaizdos yra mano žaizdos, man nuolankiai priimant kančias, kurias aš patirsiu iki Tavo Antrojo Atėjimo.

Aš kenčiu su Tavimi, brangus Jėzau, Tau siekiant surinkti visus Dievo vaikus į Savo Širdį, kad mes turėtume Amžinąjį Gyvenimą.

Apgaubk mane ir visus tuos, kuriems reikia Tavo Apsaugos Savo Brangiausiuoju Krauju.

Amen.

123 Kryžiaus žygio Malda

Laisvosios valios dovana Dievui

Mano brangiausias Jėzau, išgirsk šią mano, pačios neverčiausios sielos, maldą ir padėk man mylėti Tave labiau.

Savo laisva valia, aš grąžinu šią Dovaną Tau, brangus Jėzau, kad galėčiau tapti Tavo nuolankus tarnas ir išlikti paklusnus Dievo Valiai.

Mano valia yra Tavo Valia.

Tavo Įsakymas reiškia, kad aš esu paklusnus kiekvienam Tavo norui.

Mano laisva valia yra Tavo, kad galėtum su ja daryti visa, kas reikalinga, kad išgelbėtum visus žmones visame pasaulyje, kurie yra atsiskyrę nuo Tavęs.

Aš grąžinu šią dovaną, kuri buvo man suteikta gimstant, Tavo švenčiausiajai Tarnystei.

Amen.

124 Kryžiaus žygio Malda

Išgirsk mano laisvės meldimą

O Dieve, mano Gailestingasis Tėve, Kūrėjau viso, kas yra, išgirsk mano laisvės meldimą.

Išvaduok mane iš vergijos grandinių ir apsaugok mane nuo blogio persekiojimų.

Padėk man atskirti Tiesą ir ateik man į pagalbą, netgi jeigu esu pasimetęs ir abejoju Tavo Žodžiu.

Atleisk man, jeigu aš užgavau Tave ir priimk mane į Savo Naujojo Rojaus Žemėje prieglobstį.

Amen.

125 Kryžiaus žygio Malda

Apginti Švenčiausiąjį Dievo Žodį

O Išganymo Motina, padėk man, nuolankiam Dievo tarnui, ginti Jo Švenčiausiąjį Žodį kentėjimų metu.

Pašvęsk mane, brangi Motina, Savo Sūnui, kad Jis galėtų padengti mane savo Brangiuoju Krauju.

Suteik man per Savo Sūnų Jėzų Kristų malonės ir stiprybės likti ištikimu Kristaus Mokymams sunkių išmėginimų, kurie prarys Jo Švenčiausiąją Bažnyčią žemėje, metu.

Amen.

126 Kryžiaus žygio Malda

Kad ištverti religinius persekiojimus

Brangus Jėzau, padėk man ištverti bet kokius persekiojimus dėl Tavo Šventojo Vardo.

Padėk tiems, kurie suklydo, tikėdami, kad jie liudija Tavo Darbus.

Atverk akis tų, kurie gali būti sugundyti naikinti kitus nuodėmingais veiksmais, darbais ar gestais.

Apsaugok mane nuo Dievo priešų, kurie pakils, bandydami nutildyti Tavo Žodį ir kurie bando išvyti Tave.

Padėk man atleisti tiems, kurie išduoda Tave ir suteik man Malonę išlikti tvirtam savo meilėje Tau.

Padėk man gyventi Tiesoje, kurios Tu mokei mus ir išlikti Tavo Globoje amžinai.

Amen.

127 Kryžiaus žygio Malda

Mano ir mano mylimų sielų apsaugojimui

O Jėzau, paruošk mane, kad galėčiau ateiti pas Tave be jokios gėdos.

Padėk man ir mano mylimiesiems (pasakyti vardus) pasiruošti išpažinti visas musų kaltes.

Pripažinti visus mūsų trūkumus, prašyti atleidimo už visas mūsų nuodėmes, parodyti meilę tiems, kuriuos mes įskaudinome, maldauti Gailestingumo Išganymui.

Nusižeminti prieš Tave, kad Didžiąją Apšvietimo Dieną mano ir (pasakyti vardus) sąžinės būtų tyros ir Tu užlietum mūsų sielas Savo Dieviškuoju Gailestingumu.

Amen.

128 Kryžiaus žygio Malda

Surinkti ir suvienyti visas sielas

Brangiausias Jėzau, padėk mums, tavo mylimiems pasekėjams, surinkti pasaulį į Tavo Rankas ir perduoti Tau sielas, kurioms labiausiai reikalingas Tavo Didis Gailestingumas.

Per Šventosios Dvasios Dovaną, įgalink mus suteikti Tiesos Ugnį, kuri apimtų visus tuos, kurie tapo atskirti nuo Tavęs.

Suvienyk visus nusidėjėlius, kad kiekvienam būtų suteikta susitaikymo proga.

Suteik mums stiprybės likti ištikimais Tavo Šventajam Žodžiui, kuomet būsime verčiami atmesti Tiesą, kuri buvo paskelbta visam pasauliui per Švenčiausias Evangelijas.

Mes liksime Tavyje, su Tavimi ir Tau, kiekviename mūsų Išganymo kelionės žingsnyje.

Amen.

129 Kryžiaus žygio Malda

Meilės Dovanai gauti

O Dieve, prašau pripildyti mane Savo Meile.

Padėk man dalintis Meilės Dovana su visais tais, kuriems reikalingas Tavo Gailestingumas.

Padėk man mylėti Tave labiau.

Padėk man mylėti visus tuos, kuriems reikia Tavo Meilės.

Padėk man mylėti Tavo priešus.

Leisk, kad Tavo Meilė, kuria mane laimini, būtų panaudota uždegti širdis kiekvieno, kurį sutinku.

Su Meile, kurią Tu įlieji į mano sielą, padėk man nugalėti blogį, atversti sielas, nugalėti velnią ir visus tuos nedorus jo pasekėjus, kurie bando sunaikinti Tavo Šventojo Žodžio Tiesą.

Amen.

130 Kryžiaus žygio Malda

Išganymo devyndienis

Išganymo Motina: “Aš dabar suteikiu visiems jums ypatingą dovaną palaimintą mano Sūnaus, jog visoms sieloms būtų suteiktas išgelbėjimas nuo Pragaro liepsnų ir suteiktas išganymas.

Mano Sūnus trokšta, jog kiekviena siela būtų išgelbėta nepaisant kokios baisios jos būtų nuodėmės.

Aš prašau, jog jūs dabar pradėtute Išganymo devyndienį.

Jūs turite pradėti tuoj pat ir tęsti jį taip kaip jums nurodau iki laikų pabaigos.

Turite kalbėti ją visas septynias dienas iš eilės vieno mėnesio metu pradėdami nuo pirmadienio ryto laiku.

Turite melstis ją tris kartus kiekvienos iš septynių dienų metu ir vieną iš šių dienų turite pasninkauti.

Pasninkaudami turite valgyti tik vieną kartą per dieną o tuomet duoną su vandeniu kitu dienos metu.

Ši dar viena pasninko diena turi būti pridėta prie kiekvieno mėnesio.

Mano mylima Išganymo Motina, prašau Tave gauti visoms sieloms amžinojo išganymo dovaną per Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus Gailestingumą.

Prašau Tave melsti, kad per Tavo užtarimą visos sielos būtų išlaisvintos iš piktosios dvasios vergijos.

Maldauju, kad melstum, jog Tavo Sūnus parodytų gailestingumą ir atleidimą toms sieloms, kurios Jį atmeta, skaudina Jį savo abejingumu, garbina klaidingus mokymus ir netikrus dievus.

Mes maldaujame Tave, brangi Motina, kad melstum reikalingų malonių atverti širdis tų sielų, kurioms labiausiai reikia Tavo pagalbos.

Amen.

131 Kryžiaus žygio Malda

Gailestingumo malda

Malda už jūsų pačių šeimas ir draugus kurie atstumia Dievą ir kurie neigia Jėzų Kristų.

O mano brangi Išganymo Motina, prašau, kad melstum pas Savo Sūnų Jėzų Kristų, kad Jis suteiktų savo gailestingumą (pasakykite visus vardus) per Įspėjimą ir paskutinę Dieną, iki kol jie turės stoti prieš Tavo Sūnų.

Prašau melsti, kad kiekvienas iš jų būtų išgelbėtas ir mėgautųsi amžinojo gyvenimo vaisiais.

Saugok juos kiekvieną dieną ir vesk juos pas Savo Sūnų, kad Jo Buvimas būtų jiems parodytas ir, kad jiems būtų suteikta ramybės dvasia ir jie gautų daug Malonių.

Amen.

132 Kryžiaus žygio Malda

Šėtono atmetimas, siekiant apsaugoti šią Misiją.

Išganymo Motina: “Kuomet jūs melsitės šią Kryžiaus žygio Maldą bent du kartus per savaitę padėsite apsaugoti šią Išganymo Misiją ir atvesite daugiau sielų į Dievo Karalystę.”

O Išganymo Motina, ateik padėti šiai Misijai.

Padėk mums, Likusiajai Dievo Armijai, atmesti Šėtoną.

Mes maldaujame Tave sutrupinti Savo kulnu žvėries galvą ir pašalinti visas kliūtis mūsų Misijoje, gelbėjant sielas.

Amen.

133 Kryžiaus žygio Malda

Kad sugrįžti pas Dievą

Brangus Jėzau, atleisk man, atsiskyrusiai sielai, kuri Tave atmetė, nes aš buvau aklas.

Atleisk man, jog pakeičiau Tavo Meilę beverčiais dalykais, kurie nieko nereiškia.

Padėk man atrasti drąsos eiti Tavo pusėje ir su dėkingumu priimti Tavo Meilę ir Gailestingumą.

Padėk man išlikti arti Tavo Švenčiausios Širdies ir niekuomet nenuklysti nuo Tavęs vėl.

Amen.

134 Kryžiaus žygio Malda

Kad patikėti Dievo egzistavimu

O Aukščiausiasis Dieve, padėk man patikėti Tavo Egzistavimu.

Išsklaidyk visas mano abejones.

Atverk mano akis gyvenimo po mirties Tiesai ir vesk mane Amžinojo Gyvenimo keliu.

Prašau, leisk man jausti Tavo Buvimą ir suteik man gilaus tikėjimo Dovaną anksčiau nei aš numirsiu.

Amen.

135 Kryžiaus žygio Malda

Kunigams: kad apginti tiesą

Išganymo Motina: “Aš trokštu, jog visi kunigai, kuriems reikės atlaikyti šiuos kančios išbandymus (siaubingą kančią ir neteisybės įsigalėjimą, kuomet jie bus pašaukti duoti priesaiką neigiančią mano mylimo Sūnaus dievystę) melstųsi šią Kryžiaus žygio Maldą.”

Mano mylima Išganymo Motina, padėk man reikiamu momentu.

Melsk, kad aš būčiau palaimintas Dovanomis, išlietomis Šventosios Dvasios Galia ant mano nevertos sielos, kad ginčiau Tiesą visais laikais.

Palaikyk mane visuomet, kai manęs bus prašoma paneigti Tiesą, Dievo Žodį, Šventuosius Sakramentus ir Švenčiausiąją Eucharistiją.

Padėk man panaudoti malones, kurias aš gaunu, kad išlikčiau tvirtas prieš šėtono nedorybes ir visas tas vargšes sielas, kurias jis naudoja, kad paniekintų Tavo Sūnų Jėzų Kristų.

Padėk man mano vargo valandą.

Vardan sielų gerovės, suteik man drąsos teikti Sakramentus kiekvienam Dievo vaikui, kai man gali būti uždrausta tai daryti Dievo priešų.

Amen.

136 Kryžiaus žygio Malda

Išlaikyti Tavo Žodį

Brangiausiasis Jėzau, padėk man išgirsti Tavąjį Žodį.

Gyventi Tavo Žodžiu.

Kalbėti Tavo Žodį.

Perduoti Tavo Žodį.

Suteik man stiprybės laikytis Tiesos, netgi tuomet, kai aš būsiu dėl to persekiojamas.

Padėk man išlaikyti Tavo Žodį gyvą, kai jis bus Tavo priešų skandinamas.

Leisk man pajusti Tavo Drąsą, kai aš esu palūžęs.

Pripildyk mane Savo Stiprybe, kai aš esu silpnas.

Suteik man Malonę išlikti oriam, kai Pragaro vartai įveiks mane todėl, kad lieku ištikimas Tavo Švenčiausiajai Valiai.

Amen.

137 Kryžiaus žygio Malda

Atsinaujinimo Malda

O Visagalis Dieve, O Visų Aukščiausiasis Dieve, su meile ir gailesčiu Savo Širdyje, pažvelk į mane, Tavo nuolankų tarną.

Atnaujink mane Savo Šviesoje.

Sugrąžink mane į savo Malonę.

Pripildyk mane Malonėmis, kad aš galėčiau pasiūlyti Tau save nuolankiai tarnystei pagal Tavo Švenčiausiąją Valią.

Išvaduok mane iš puikybės nuodėmės ir visko, kas Tave įžeidžia bei padėk man mylėti Tave su giliu ir tvirtu troškimu tarnauti Tau visas savo dienas per amžių amžius.

Amen.

138 Kryžiaus žygio Malda

Apsauga nuo neapykantos

O Išganymo Motina, saugok mane nuo bet kokios neapykantos.

Padėk man tylėti, kai susiduriu su neapykanta.

Padėk man likti tvirtai ištikimam Jėzui Kristui, kai aš esu silpnas.

Užverk mano lūpas.

Padėk man nusisukti nuo tų, kurie bandys mane įtraukti į ginčus, kurie neigia Tavo Sūnaus Mokymus ar tyčiojasi iš manęs dėl mano tikėjimo.

Melskis už šias sielas, brangi Motina, kad jos išsižadėtų šėtono ir pajaustų Tavo meilės ramybę ir Šventosios Dvasios viešpatavimą savo sielose.

Amen.

139 Kryžiaus žygio Malda

Meldžiant stiprybės, kad nugalėti blogį

Brangus Jėzau, apgink mane nuo velnio blogio.

Padenk mane ir visus, kurie yra silpni ir bejėgiai jo akivaizdoje, Savo Brangiausiuoju Krauju.

Suteik man drąsos atmesti jį ir padėk man išvengti velnio pagundų kiekvieną dieną, jam siekiant įtraukti mane visais įmanomais būdais.

Amen.

140 Kryžiaus žygio Malda

Angelų Hierarchijos Apsauga

O Brangiausiasis Tėve, visos Kūrinijos Dieve, Aukščiausiasis Dieve, suteik man Savo Angelų Hierarchijos Malonę ir Apsaugą.

Padėk man sutelkti dėmesį į Tavo Meilę kiekvienam iš Tavo vaikų, nepaisant to, kaip jie užgauna Tave.

Padėk man be baimės savo širdyje skleisti Baigiamosios Sandoros žinią, siekiant paruošti pasaulį Antrajam Jėzaus Kristaus Atėjimui.

Suteik man Savo ypatingas Malones ir Palaiminimus, kad pakilčiau aukščiau persekiojimų, vykdomų šėtono, jo demonų ir jo atstovų žemėje.

Niekada neleisk man bijoti Tavo priešų.

Suteik man jėgų mylėti savo priešus ir tuos, kurie persekioja mane Dievo Vardu.

Amen.

141 Kryžiaus žygio Malda

Apsauga nuo persekiojimo

Brangus Jėzau, saugok mane kovoje, siekiant bet kokia kaina likti ištikimu Tavo Žodžiui.

Apsaugok mane nuo Savo priešų.

Apgink mane nuo tų, kurie persekioja mane dėl Tavęs.

Būk kartu su manimi mano skausmuose.

Palengvink mano kentėjimus.

Kelk mane į Savo Veido Šviesą, iki tos Dienos, kai Tu sugrįši vėl, kad suteiktum pasauliui Amžinąjį Išganymą.

Atleisk tiems, kurie mane persekioja.

Priimk mano kentėjimus kaip permaldavimą už jų nuodėmes, kad jie galėtų surasti ramybę savo širdyse ir su atgaila savo sielose pasitikti Tave Paskutiniąją Dieną.

Amen.

142 Kryžiaus žygio Malda

Pasiruošimas mirčiai

Jėzus: “Jei jums reikės susidurti su mirtim ar jūsų mylimas turės mirti tuomet visuomet atsigręžkite į Mane, jūsų Jėzų, pagalbos.

Kuomet jūs tai padarysite Aš paguosiu jūsų sielą, nušluostysiu jūsų ašaras, išsklaidysiu visą baimę iš jūsų širdžių, kuomet melsitės šią maldą (…).

Aš be išimties sutiksiu visas sielas, kurios kalbės šią maldą.

Mano Gailestingumas yra suteikiamas ypatingai toms sieloms, kurios miršta, bet kurios netiki į Mane, kuomet jos sakys šią maldą tris kartus per dieną savo paskutinėmis dienomis.”

Mano brangiausias Jėzau, atleisk man mano nuodėmes.

Apvalyk mano sielą ir paruošk mane įeiti į Tavo Karalystę.

Suteik man Malonių, reikalingų pasiruošti susivienyti su Tavimi.

Padėk man nugalėti bet kokią baimę.

Suteik man drąsos paruošti savo protą ir sielą taip, kad būčiau tinkamas stovėti prieš Tave.

Aš myliu Tave.

Aš pasitikiu Tavimi.

Aš atiduodu Tau savo kūną, protą ir sielą amžinybei.

Tegul Tavo Valia būna mano ir prašau išlaisvinti mane nuo skausmo, abejonių ir sumaišties.

Amen.

143 Kryžiaus žygio Malda

Apsaugoti Išganymo Misiją

Pagal nurodymus suteiktu Dieviškojo Gailestingumo Marijai ši malda turi būti kalbama kasdien.

O Išganymo Motina, globok šią Misiją, Dievo Dovaną suteikti Amžinąjį Gyvenimą visiems visur esantiems Jo vaikams.

Prašau imtis priemonių mūsų naudai per Savo mylimą Sūnų Jėzų Kristų, kad suteikti mums drąsos vykdyti mūsų pareigas tarnauti Dievui visais laikais ir ypatingai, kai mes kenčiame dėl to.

Padėk šiai Misijai atversti milijardus sielų, remiantis Dieviškąja Dievo Valia ir paversk tas akmenines širdis į mylinčius Tavo Sūnų tarnus.

Suteik visiems mums, tarnaujantiems Jėzui šioje Misijoje, stiprybės įveikti neapykantą ir Kryžiaus persekiojimus ir pasitikti iš to kylančius kentėjimus kilnia širdimi, pilnai priimant viską, kas laukia priešakyje.

Amen.

144 Kryžiaus žygio Malda

Apsaugoti Krikščionių tikėjimą

O Išganymo Motina, prašau užtarti krikščionių sielas visame pasaulyje.

Prašau padėti jiems išsaugoti savo tikėjimą ir likti ištikimiems Jėzaus Kristaus Mokymams.

Melski, kad jie turėtų proto ir dvasios stiprybės išlaikyti savo tikėjimą visais laikais.

Brangi Motina, užtark juos, kad jie atvertų savo akis Tiesai ir, kad jiems būtų suteikta Malonė atskirti klaidingą mokymą, pristatytą jiems Tavo Sūnaus vardu.

Padėk jiems išlikti atsidavusiais ir ištikimais Dievo tarnais ir atmesti blogį ir melą, netgi jeigu jie dėl to turės patirti kentėjimus ir pajuokas.

O Išganymo Motina, apsaugok visus savo vaikus ir melski, kad kiekvienas krikščionis sektų Viešpaties keliu iki paskutinio savo mirties atodūsio.

Amen.

145 Kryžiaus žygio Malda

Užpildyk mane Savo meilės Dovana

Brangiausias Jėzau, užpildyk mane, tuščią indą, Savo meilės dovana.

Užliek mano sielą Savo Buvimu.

Padėk man mylėti kitus taip, kaip tu myli mane.

Padėk man tapti Tavo Taikos, Tavo Ramybės ir Tavo Gailestingumo indu.

Atverk mano širdį, kad visuomet matyčiau sunkią kitų padėtį ir suteik man Malonę atleisti savo kaltininkams ir tiems, kurie atmeta Tave.

Padėk man liudyti apie Tavo meilę savo pavyzdžiu, darant tai, ką darytum Tu, būdamas mano vietoje.

Amen.

146 Kryžiaus žygio Malda

Apsauga nuo apgaulės

Brangi Išganymo Motina, apsaugok mane apsaugos Malone nuo šėtono sukurtų apgaulių, siekiant sunaikinti krikščionių tikėjimą.

Saugok mus nuo tų, kurie yra Dievo priešai.

Apsaugok mus nuo melo ir erezijų, naudojamų siekiant susilpninti mūsų meilę Tavo Sūnui.

Atverk mūsų akis netiesai, apgaulei ir kiekvienam bandymui, siekiant priversti mus paneigti Tiesą, su kuriais mes galimai susidursime.

Amen.

147 Kryžiaus žygio Malda

Dieve Tėve, būk gailestingas tiems, kurie neigia Tavo Sūnų

O Dieve, mano Amžinasis Tėve, aš prašau Tave, būti gailestingu tiems, kurie neigia Tavo Sūnų.

Aš maldauju dėl sielų tų, kurie siekia sunaikinti Tavo pranašus.

Aš meldžiu atsivertimo sieloms, kurios yra Tau prarastos ir prašau, kad Tu padėtum visiems Tavo vaikams parengti savo sielas ir pakeisti savo gyvenimus pagal Tavo Dieviškąją Valią, laukiant Tavo mieliausiojo Sūnaus Jėzaus Kristaus Antrojo Atėjimo.

Amen.

148 Kryžiaus žygio Malda

Ateik man į pagalbą

O mano Jėzau, padėk man mano didžių negandų metu.

Laikyk mane Savo Rankose ir priimk mane į Savo Širdies prieglobstį.

Nušluostyk mano ašaras.

Nuslopink mano sprendimus.

Pakylėk mano dvasią ir pripildyk mane Savo Ramybe.

Prašau išpildyti šį mano ypatingą prašymą (įvardinti prašymą).

Brangus Viešpatie, ateik man padėti, kad į mano prašymą būtų atsakyta ir, kad mano gyvenimas taptų ramus ir vienybėje su Tavimi.

Jeigu mano prašymas negali būti išpildytas, tuomet suteik man Malonę suprasti, kad Tavo Šventoji Valia yra mano sielos labui ir, kad aš likčiau ištikimas Tavo Žodžiui per amžius nuoširdžia ir dėkinga širdimi.

Amen.

149 Kryžiaus žygio Malda

Siekiant Dievo Meilės

O Jėzau, užpildyk mane Dievo Meile.

Užpildyk mane Savo Dieviška Šviesa ir užliek mane meile, kurios man reikia, kad galėčiau skleisti Dievo Gailestingumo sėklą tarp visų tautų.

Leisk Savo Dieviškai meilei sklisti per mane tarp visų, su kuriais aš bendrauju.

Paskleisk Savo Meilę taip, kad ji apšviestų visas sielas, visus tikėjimus, visas religijas ir visas tautas – lyg rūkas sužavėtų visus Dievo vaikus vienybėje.

Padėk mums skleisti Dievo meilę, kad Ji galėtų nugalėti visą blogį pasaulyje.

Amen.

150 Kryžiaus žygio Malda

Kad išgelbėti netikinčiųjų sielas

Brangus Jėzau, aš prašau Tavęs išgelbėti visus tuos, kurie ne dėl savo kaltės atsisako pripažinti Tave.

Aš siūlau Tau savo kentėjimus, norėdamas atvesti Tau ir Gailestingumui, kurį Tu išliesi ant viso pasaulio, tas sielas, kurios atmeta Tave.

Pasigailėk šių sielų.

Priimk jas į Savo dangiškąjį prieglobstį ir atleisk joms jų kaltes.

Amen.

151 Kryžiaus žygio Malda

Apginti tikėjimą

O Dievo Motina, Nekaltoji Marijos Širdie, Išganymo Motina, melski, kad mes liktume ištikimi tikram Dievo Žodžiui visais laikais.

Paruošk mus ginti savo tikėjimą, laikytis Tiesos ir atmesti ereziją.

Globok visus Savo vaikus negandų metu ir suteik kiekvienam iš mūsų Malones būti drąsiais, kai mums bus mestas iššūkis, siekiant priverti mus atmesti Tiesą ir išsižadėti Tavo Sūnaus.

Melskis, Šventoji Dievo Motina, kad mums būtų suteikta Dieviška Pagalba išlikti krikščioniais pagal Šventąjį Dievo Žodį.

Amen.

152 Kryžiaus žygio Malda

Padėti man mano bejėgiškumo valandą

Brangus Jėzau, padėk man mano bejėgiškumo valandą.

Išvaduok mane iš nuodėmių ir atverk mano akis, mano širdį ir mano sielą velnio ir jo nedorų kelių apgaulei.

Užpildyk mane Savo Meile, kai aš jaučiu neapykantą savo širdyje.

Užpildyk mane Savo Ramybe, kai aš jaučiu širdgėlą.

Užpildyk mane Savo Stiprybe, kai aš esu silpnas.

Išvaduok mane iš kalėjimo, kuriame jaučiuosi esantis, kad galėčiau būti laisvas ir saugus Tavo šventose Rankose.

Amen.

153 Kryžiaus žygio Malda

Dovana vaikų apsaugojimui

Išganymo Motina: “Aš trokštu paprašyti tėvus jaunuolių ir mažų vaikučių, visame pasaulyje pašvęsti juos Mano Nekalčiausiajai Širdžiai (…).

Jūs turite melstis šią Maldą kartą per savaitę, prieš mano, jūsų mylimos motinos, paveikslą ir prieš melsdamiesi persižegnoti su šventu vandeniu.”

O Dievo Motina, Išganymo Motina, aš meldžiu Tave pašventinti šių vaikų (pasakyti vardus) sielas ir pristatyti jas Savo mylimam Sūnui.

Melski, kad Jėzus Savo Brangiausiojo Kraujo Galia padengtų ir apsaugotų nuo blogio šias mažas sielas visokeriopa apsauga.

Aš meldžiu Tave, brangi Motina, apsaugoti mano šeimą didžių sunkumų metu ir, kad Tavo Sūnus palankiai pažvelgtų į mano prašymą suvienyti mano šeimą drauge su Kristumi ir suteikti mums Amžinąjį Išganymą.

Amen.

154 Kryžiaus žygio Malda

Išganymo Motinos dienos paminėjimo malda

Išganymo Motina: “Ateinančiais metais priešaky, kurie jūsų laukia, jūs turite niekuomet nekreipti dėmesio į piktąsias dvasias ir melstis man jūsų mylimai motinai, šią ypatingą dieną, gauti malones.

Aš skelbiu, jog ši 2014 metų Birželio 4 diena, yra Išganymo Motinos šventė.

Aš padėsiu visoms sieloms išmelsdama Išganymo malonę, ypatingai tiems, kurie yra didžiulėj dvasinėj tamsoj.”

O Išganymo Motina, šiandien, Birželio 4-tą dieną, Išganymo Motinos šventės dieną, aš meldžiu Tave dėl šių (pasakyti vardus) sielų.

Prašau Tave, brangi Motina, suteikti man ir visiems, kurie Tave garbina, kurie platina Išganymo medalikėlį, apsaugą nuo piktojo ir nuo tų, kurie atmeta Tavo mylimojo Sūnaus gailestingumą ir visas dovanas, kurias Jis teikia žmonijai.

Melski, Brangi Motina, kad visoms sieloms būtų suteikta amžinojo išganymo dovana.

Amen.

155 Kryžiaus žygio Malda

Apsaugoti Išganymo Misiją

O brangiausioji Išganymo Motina, išgirsk mūsų prašymą apsaugoti Išganymo Misiją ir Dievo vaikus.

Mes meldžiame už tuos, kurie atmeta Dievo valią šiuo ypatingu istorijos momentu.

Mes prašome Tave apsaugoti visus, kurie atsiliepia į Tavo kvietimą ir į Dievo Žodį, ir išgelbėti kiekvieną iš Dievo priešų.

Prašome padėti išlaisvinti tas sielas, kurios tapo velnio melo aukomis ir atverti jų akis Tiesai.

O Išganymo Motina, padėk mums vargšams nusidėjėliams būti vertais gauti Ištvermės malonę, tuomet, kai kentėsime Tavo mylimojo Sūnaus Jėzaus Kristaus vardu.

Apsaugok šią misiją nuo blogio.

Apsaugok savo vaikus nuo persekiojimų.

Apgaubk mus visus savo Šventuoju Apsiaustu ir suteik mums malonę išsaugoti savo tikėjimą, kai mes patirsime iššūkį, kai kalbėsime Tiesą perduodami Šventąjį Dievo Žodį likusias mūsų dienas ir per amžius.

Amen.

156 Kryžiaus žygio Malda

Apsauga nuo neapykantos

Brangus Jėzau, suteik man Savo Meilę ir atverk mano širdį, kad priimčiau Tavo Meilę su dėkingumu.

Šventosios Dvasios galia, tegul Tavo Meilė apšviečia mane taip, kad aš tapčiau Tavo Gailestingumo švyturys.

Apgaubk mane Savo meile ir tegul mano meilė Tau apšviečia visą neapykantą, kurią aš patiriu, kai platinu Tavo Žodžio žinią.

Išliek Savo gailestingumą ant mūsų ir atleisk tiems, kurie atmeta Tave, įžeidžia Tave, tiems, kurie yra abejingi Tavo dieviškumui ir suteik jiems Meilės Dovaną.

Tegul Tavo Meilė šviečia šiais silpno tikėjimo, išbandymų, kentėjimų ir nežinomybės laikais ir Šventosios Dvasios galia padėk man įtikinti Tiesa tuos, kuriems labiausiai reikalinga Tavo pagalba.

Amen.

157 Kryžiaus žygio Malda

Už sielas, esančias nelaisvėje

O brangusis Jėzau, išlaisvink tas sielas, kurios yra netikrų dievų ir šėtono vergijoje.

Padėk mums per mūsų maldas suteikti joms paguodą nuo apsėdimo kančių.

Atverk jų kalėjimų vartus ir parodyk šioms sieloms kelią į Dievo Karalystę, anksčiau nei šėtonas paims jas įkaitais į pragaro bedugnę.

Mes maldaujame Tave, Jėzau, padengti šias sielas Šventosios Dvasios galia, kad jos siektų atskleisti Tiesą ir padėti joms rasti drąsos nusisukti nuo velnio pinklių ir nedorumų.

Amen.

158 Kryžiaus žygio Malda

Apsaugoti nuo vieningos pasaulio religijos

Išganymo Motina: “Užtikrinti, jog išliktute stiprūs, drąsūs, ramūs ir nurimę, jums prisiimant mano Sūnaus Kryžių ant savo pečių, jūs turite melstis šią Kryžiaus žygio Maldą.

Daugeliui iš jūsų, kuriems dabar sunku priimti, jog šie dalykai turi įvykti, ateis diena, kuomet jūs melsitės šią 158 Kryžiaus žygio Maldą tris kartus per dieną, dėl nepakeliamo spaudimo, kuris jums bus daromas, jog paneigtute mano Sūnų.”

Brangus Jėzau, apsaugok mane nuo naujos, vieningos pasaulio religijos, kylančios ne iš Tavęs, blogio.

Stiprink mane mano kelionėje į laisvę, man keliaujant į Tavo Šventąją Karalystę.

Padėk man likti susivienijusiam su Tavimi, kai aš būsiu kankinamas ar verčiamas praryti melą, kuris skleidžiamas Tavo priešų, siekiant sunaikinti sielas.

Padėk man ištverti persekiojimus ir likti ištikimam Tikrajam Dievo Žodžiui, kai aš būsiu verčiamas priimti klaidingas doktrinas ir kitas šventvagystes.

Per mano laisvos valios dovaną, priimk mane į Savo karalystę ir suteik man galimybę stovėti ir skelbti Tiesą, kai bus skelbiama, kad Tiesa yra melas.

Neleisk man niekados svyruoti, abejoti ar pabėgti iš baimės, kuomet susidursiu su persekiojimais.

Padėk man išlikti tvirtai ir nepalaužiamai ištikimam Tiesai tol, kol gyvenu.

Amen.

159 Kryžiaus žygio Malda

Dievo meilės prašymas

O Išganymo Motina, aš prašau Tave užtarti mane, kai aš maldauju Dievo meilės.

Užpildyk mano sielą, tuščią indą, Dievo meile taip, kad kuomet jis taps perpildytas, ši meilė lietųsi ant tų sielų, dėl kurių aš stengiuosi, rodydamas užuojautą.

Dievo galia, aš prašau, kad būčiau išlaisvintas iš bet kokių neapykantos jausmų, kuriuos galiu jausti tiems, kurie išduoda Tavo Sūnų.

Suteik man nusižeminimo dvasią ir pripildyk mane sielos didžiadvasiškumu, kad aš galėčiau sekti Kristaus Mokymais ir skleisti Jo Meilę visu savo gyvenimu.

Amen.

160 Kryžiaus žygio Malda

Padėk man mylėti Tave labiau

O mano Jėzau, pasaulio Išganytojau, padėk man mylėti Tave labiau.

Padėk man augti savo meilėje Tau.

Pripildyk mano širdį Savo Meile ir Gailestingumu taip, kad aš galėčiau gauti Malonę mylėti Tave taip, kaip Tu myli mane.

Pripildyk mano nedėkingą sielą gilia ir tvirta meile Tau ir viskam, ko Tu išmokei.

Savo Malonių galia padėk man mylėti savo artimą taip, kaip tu myli kiekvieną Dievo vaiką ir parodyti gailestingumą tiems, kuriems reikia Tavo meilės ir kurie netiki Tavimi.

Leisk man susivienyti su Tavimi, kad aš galėčiau gyventi tokį krikščionišką gyvenimą, kokį gyventi mokei Savo pavyzdžiu, būdamas žemėje.

Amen.

161 Kryžiaus žygio Malda

Prašant pasitikėjimo ir ramybės

Jėzau, aš pasitikiu Tavimi.

Padėk man mylėti Tave labiau.

Pripildyk mane pasitikėjimu reikalingu atsiduoti pilnai visiškai vienybei su Tavimi.

Padėk man vis labiau pasitikėti Tavimi sunkumų metu.

Pripildyk mane Savo Ramybe.

Aš ateinu pas Tave, brangusis Jėzau, kaip vaikas, laisvas nuo visų žemiškų prisirišimų, be jokių sąlygų, ir atiduodu Tau savo valią, kad darytum su ja, kas Tau atrodo tinkamiausia mano ir kitų sielų labui.

Amen.

162 Kryžiaus žygio Malda

Siekiant apsaugoti silpnus ir nekaltus

O Dieve, Visagali Tėve, prašau apsaugoti silpnus ir nekaltus, kenčiančius rankose tų, kurie jaučia neapykantą savo širdyse.

Palengvink kentėjimus, kuriuos kenčia Tavo vargšai bejėgiai vaikai.

Suteik jiems visas malones, reikalingas apsaugoti save nuo priešų.

Pripildyk juos drąsa, viltimi ir meile, kad jie sugebėtų savo širdyje atleisti tiems, kurie juos kankina.

Aš meldžiu Tave, brangus Viešpatie, mano Amžinasis Tėve, atleisti visiems, kurie neigia teisę į gyvybę ir padėti jiems suprasti, kaip jų veiksmai įžeidžia Tave, kad jie galėtų pasikeisti ir ieškoti paguodos Tavo rankose.

Amen.

163 Kryžiaus žygio Malda

Gelbėti mane nuo persekiojimų

Jėzau saugok mane nuo persekiojimų, vykdomų Tavo vardu, skausmo.

Paslėpk mane savo Širdyje.

Išlaisvink mano sielą iš puikybės, godumo, pykčio, savimeilės ir neapykantos.

Padėk man visiškai atsiduoti Tavo Gailestingumui.

Išlaisvink mane iš baimės.

Padėk man nusimesti savo skausmų naštą ir išvaduok mane iš persekiojimų, kad aš galėčiau sekti paskui Tave kaip mažas vaikas, žinodamas, kad viskas vyksta pagal Tavo Valią.

Išlaisvink mane iš neapykantos tų, kurie skelbiasi priklausantys Tau, bet iš tiesų neigia Tave.

Tegul jų kandžios kalbos neskaudina manęs ir jų nedori kėslai nenukreipia manęs nuo Tiesos Kelio.

Padėk man sutelkti dėmesį tik į Tavo būsimą Karalystę ir oriai išverti bet kokius įžeidinėjimus susijusius su Tavimi.

Suteik man proto ramybę, širdies ramybę ir sielos ramybę.

Amen.

164 Kryžiaus žygio Malda

Už Taiką tarp tautų

Išganymo Motina: “Aš prašau, jog jūs melstutės šią Kryžiaus Žygio Maldą kiekvienas iš jūsų ir kasdien už savo šalis.”

O Jėzau, suteik man ramybę.

Suteik ramybę mano tautai ir visoms šalims, kurios yra plėšomos į gabalus dėl karo ir pasidalijimų.

Pasėk taikos sėklą tose užkietėjusiose širdyse, kurios sukelia kančias kitiems teisingumo vardu.

Suteik visiems Dievo vaikams malones gauti Tavo Taiką, kad meilė ir harmonija klestėtų; kad meilė Dievui nugalėtų blogį ir, kad sielos galėtų būti išgelbėtos nuo melagingo sugedimo, žiaurumo ir blogio ambicijų.

Tegul Taika klesti tarp visų, kurie paaukojo savo gyvenimus Tavo Šventojo Žodžio Tiesai ir tarp tų, kurie visiškai Tavęs nepažįsta.

Amen.

165 Kryžiaus žygio Malda

Prašant amžinojo gyvenimo dovanos

Jėzau, padėk man tikėti Tavo Buvimu.

Suteik man ženklą, kad mano širdis galėtų atsakyti Tau.

Užpildyk mano tuščią sielą Malone, kurios man reikia, kad atverčiau savo protą ir širdį Tavo Meilei.

Pasigailėk manęs, ir apvalyk mano sielą nuo kiekvienos nuodėmės, kurias aš esu padaręs savo gyvenime.

Atleisk man už tai, kad atmečiau Tave ir prašau Tave pripildyti mane savo meile, kurios man reikia, kad tapčiau vertas amžinojo gyvenimo.

Padėk man pažinti Tave, pamatyti Tavo Buvimą kituose žmonėse ir pripildyk mane Malone, reikalinga atpažinti Dievo Malonę kiekvienoje nuostabioje Dovanoje, kurias Tu suteikei žmonijai.

Padėk man suprasti Tavo Kelius ir išgelbėk mane nuo atsiskyrimo ir nuo tamsos, kurią jaučiu savo sieloje, skausmo.

Amen.

166 Kryžiaus žygio Malda

Siekiant sumažinti nekaltų žmonių žudymą

Brangiausioji Išganymo Motina, prašau Tave pateikti Savo mylimajam Sūnui, Jėzui Kristui, šiuos mūsų maldavimus, kad sumažinti nekaltų žmonių žudynės.

Mes prašome, kad dėl Savo Gailestingumo, Jis pašalintų genocido grėsmę, persekiojimus ir terorą prieš Dievo vaikus.

Prašau, mes maldaujame Tave, brangi Išganymo Motina, išgirsti mūsų meilės, vienybės ir taikos šauksmą šiame pilname sielvarto pasaulyje.

Mes prašome, kad Jėzus Kristus, Žmogaus Sūnus, mus visus apsaugotų didelių negandų ir kentėjimų žemėje metu.

Amen.

167 Kryžiaus žygio Malda

Apsaugoti savo šeimą

Dieve, mano Amžinasis Tėve, per savo mylimojo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, malonę, prašau saugoti mano šeimą nuo blogio visais laikais.

Suteik mums stiprybės pakilti aukščiau nuodėmingų ketinimų ir išlikti vieningiems savo meilėje Tau ir vienas kitam.

Stiprink mus per kiekvieną išbandymą ir kentėjimą, kuriuos mums teks patirti ir išlaikyk gyvą meilę, kurią jaučiame vieni kitiems, būdami vienybėje su Jėzumi.

Palaimink mūsų šeimas ir suteik mums Meilės dovaną šiais nesantaikos laikais.

Stiprink mūsų meilę, kad mes galėtume dalintis savo šeimos džiaugsmu su kitais, kad Tavo Meile būtų dalijamasi visame pasaulyje.

Amen.

168 Kryžiaus žygio Malda

Prašant Dievo Meilės Dovanos

O brangiausias Tėve, O Amžinasis Aukščiausiasis Dieve, padėk man tapti vertu Tavo Meilės.

Prašau atleisti man už kiekvieną kitų įskaudinimą ir už kiekvieną mano nuodėmę, kurios sukėlė kentėjimus kitiems Tavo vaikams.

Atverk mano širdį, kad aš galėčiau pakviesti Tave į savo sielą, ir apvalyk mane nuo bet kokios neapykantos, kurią galiu jausti kitiems.

Padėk man atleisti savo priešams ir sėti Tavo Meilę, visur, kur tik einu ir tarp tų, su kuriais susitinku kiekvieną dieną.

Suteik man, brangus Tėve, Ištvermingumo ir Tikėjimo Dovanas, kad aš galėčiau laikytis Tavo Šventojo Žodžio ir tokiu būdu tamsiame pasaulyje išlaikyčiau gyvą Tavo Didžios Meilės ir Gailestingumo Liepsną.

Amen.

169 Kryžiaus žygio Malda

Prašant išganymo tiems, kurie atmetą Kristų

Brangiausias Jėzau, aš maldauju per Tavo Užuojautą ir Gailestingumą, išgelbėti tuos, kurie atmeta Tave, kurie neigia Tavo Buvimą, kurie sąmoningai prieštarauja Tavo Šventajam Žodžiui ir kurių piktos širdys apnuodijo jų sielas prieš Tavo Dieviškumo Tiesą ir Šviesą.

Pasigailėk visų nusidėjėlių.

Atleisk tiems, kurie šventvagiškai niekina Švenčiausiąją Trejybę ir padėk man, mano kelyje, per mano asmenines aukas, Tavo Mylinčiomis Rankomis apglėbti tuos nusidėjėlius, kuriems labiausiai reikalingas Tavo gailestingumas.

Aš pažadu savo mintimis, veiksmais ir žodžiais tarnauti iš visos širdies Tau šioje Išganymo Misijoje.

Amen.

170 Kryžiaus žygio Malda

Kad visuomet laikytis Šventojo Dievo Žodžio

Jėzus: “Aš suteikiu jums paskutinę Kryžiaus žygio Maldą. Ji yra skirta kunigams. Aš prašau jog Mano šventieji tarnai ją melstųsi kasdien.”

O brangus Viešpatie, mano mylimasis Jėzau Kristau, palaikyk mane.

Apsaugok mane.

Išlaikyk mane Savo Veido Šviesoje, kai mano persekiojimas stiprėja, kai mano vienintelė blogybė yra laikytis Tiesos, Tavo Šventojo Žodžio.

O brangus Viešpatie, mano mylimas Jėzau Kristau, laikyk Mane.

Padėk man surasti drąsos ištikimai tarnauti tau visais laikais.

Suteik man Savo Drąsos ir Stiprybės, kai aš kovoju, gindamas Tavo Mokymus prieš nuožmius priešininkus.

Niekados neapleisk manęs sunkumų metu, Jėzau, ir suteik man viską, ko reikia ir toliau tarnauti Tau, teikiant Šventuosius Sakramentus ir Tavo Brangiausiąjį Kūną ir Kraują Šventųjų Mišių Aukos metu.

Palaimink mane, Jėzau.

Eik su manimi.

Ilsėkis manyje.

Pasilik su manimi.

Amen.

Litanijos

Litanija 1

Apsisaugoti nuo netikro pranašo

Jėzus: “Aš noriu, jog visi jūs pradėtute melstis naujas litanijas apsisaugoti nuo netikro pranašo ir nuo šiol melstis jas bent kartą per dieną.”

Brangusis Jėzau, gelbėk mus nuo netikro pranašo apgaulės.

Jėzau, pasigailėk mūsų.

Jėzau, gelbėk mus nuo persekiojimų.

Jėzau, apsaugok mus nuo antikristo.

Viešpatie, pasigailėk. Kristau, pasigailėk.

Brangusis Jėzau, apšlakstyk mus Savo Brangiuoju Krauju.

Brangusis Jėzau, atverk mūsų akis netikro pranašo apgavystėms.

Brangusis Jėzau, suvienyk Savo Bažnyčią.

Jėzau, apsaugok mūsų Sakramentus.

Jėzau, neleisk netikram pranašui suskaldyti Tavo Bažnyčios.

Brangusis Jėzau, padėk mums nepriimti melo, pateikiamo mums kaip tiesa.

Jėzau, sustiprink mus. Jėzau, suteik mums viltį.

Jėzau, pripildyk mūsų sielas Šventąja Dvasia. Jėzau, apsaugok mus nuo žvėries.

Jėzau, suteik mums Įžvalgumo dovaną, kad visada galėtume eiti Tavo Tikrosios Bažnyčios keliu, visais laikais ir per amžius.

Amen.

Litanija 2

Meldžiant Neliečiamumo Malonės

Jėzus: “Ateikite prieš jį Mano mylimi mokiniai, kurie atsiliepėte į Jo kvietimą ir Padėkokite Mano Tėvui už Neliečiamybės malonę Nuo Pragaro liepsnų.”

O Dangiškasis Aukščiausiasis Tėve, aš myliu Tave. Aš garbinu Tave.

Viešpatie, pasigailėk. Viešpatie, atleisk mums mūsų kaltes.

Aš šlovinu Tave. Aš garbinu Tave.

Aš dėkoju Tau už visas ypatingas Tavo Malones.

Aš maldauju Tave suteikti Neliečiamumo Malonę mano mylimiesiems (pasakyti vardus visų tų vardan sielų išganymo).

Aš siūlau Tau savo ištikimybę visais laikais.

Tu, Dangiškasis Tėvas, visų kūrinių Kūrėjas, visatos Kūrėjas, žmonijos Kūrėjas, Tu – visų dalykų Šaltinis.

Tu esi Meilės Šaltinis. Tu esi Meilė.

Aš myliu Tave. Aš garbinu Tave ir puolu kniūbsčias prieš Tave.

Aš maldauju Gailestingumo visoms Tavęs nepažįstančioms sieloms, kurios negarbina Tavęs, kurios atmeta Tavo Gailestingumo Ranką.

Aš atiduodu savo protą, kūną ir sielą Tau, kad galėtum paimti mane į Savo Rankas, saugias nuo blogio.

Aš prašau Tave atverti Rojaus vartus, kad pagaliau visi Tavo vaikai galėtų susivienyti Tavo pavelde, kurį Tu sukūrei mums visiems.

Amen.

Litanija 3

Dievo Žodžiui apginti

O brangus Jėzau, apsaugok mus nuo melo, kuris užgauna Dievą.

Apsaugok mus nuo šėtono ir jo armijos.

Padėk mums mylėti Tave labiau.

Palaikyk mus mūsų kovoje. Apgink mus mūsų tikėjime.

Vesk mus į Savo saugų Prieglobstį.

Padėk mums būti tvirtiems ir ginti Tavo Šventąją Valią.

Stiprink mūsų pasiryžimą būti tikrais Tavo sekėjais.

Suteik mums drąsos.

Suteik mums pasitikėjimo.

Vesk mus Tiesos keliu. Apgink mus nuo priešų.

Išliek mums Savo Apsaugos Malones.

Padėk mums išvengti pagundų.

Vesk mus arčiau prie Savo Švenčiausios Širdies.

Padėk mums visuomet likti tau ištikimais.

Amen.

Litanija 4

Sušvelninti Dievo Tėvo bausmę

O Aukščiausiasis Dieve, mes maldaujame Gailestingumo už Tavo vaikų nuodėmes.

Mes dėkojame Tau už žemės Dovaną.

Mes dėkojame Tau už žmogaus gyvenimo Dovaną.

Mes branginame gyvenimo Dovaną.

Mes palaikome gyvenimo Dovaną.

Mes dėkojame Tau už Tavo Sūnų Jėzų Kristų, Tavo Dovaną mums.

Mes dėkojame Tau už Atpirkimo Dovaną.

Mes garbiname Tavo Dieviškumą.

Mes aukojame Tau save, kad Tavo Šventoji Valia būtų įvykdyta kaip danguje, taip ir žemėje.

Mes dėkojame Tau už Sąžinės Apšvietimo Dovaną.

Mes dėkojame Tau už Amžinojo Gyvenimo Pažadą. Mes sveikiname Naująjį Rojų.

Mes maldaujame Tave išgelbėti visas sielas, įskaitant ir tas, kurios kankina Tave, ir tas, kurios Tau yra prarastos.

Mes dėkojame Tau už Meilę, kurią Tu rodai visiems Savo vaikams.

Mes dėkojame Tau už pranašystės Dovaną.

Mes dėkojame Tau už maldos Dovaną.

Mes prašome Tave suteikti mums Ramybę ir Išganymą.

Amen.

Litanija 5

Prašant Išganymo sieloms, esančioms mirtinoje nuodėmėje

Jėzau, išgelbėk visus nusidėjėlius nuo pragaro liepsnų.

Atleisk pajuodusioms sieloms.

Padėk joms pamatyti Tave.

Pakelk jas iš tamsos. Atverk jų akis.

Atverk jų širdis.

Parodyk joms Tiesą.

Išgelbėk jas.

Padėk joms išgirsti.

Išlaisvink jas iš puikybės, geidulių ir pavydo.

Saugok jas nuo piktosios dvasios.

Išgirsk jų meldimą išgelbėti.

Sugriebk jų rankas.

Trauk jas prie Savęs.

Gelbėk jas nuo šėtono apgaulės.

Amen.

Litanija 6

Malonių dovana

Jėzus: “Toms sieloms, kurios melsis persekiojimo metu šią maldą, žinokite, jog Aš suteiksiu jums šias malones. Jūs tapsite ramesni, stipresni ir drąsesni jums nešant Mano sunkųjį Kryžių prie Naujojo Rojaus Žemėje Vartų. Visų svarbiausia, jūs nepasiduosite patyčioms, kurias jums gali tekti patirti dėl Mano Švenčiausiojo Vardo.”

O Brangiausias Jėzau, mano mylimas Išganytojau,

pripildyk mane Savo Meile.

Pripildyk mane Savo Stiprybe.

Pripildyk mane Savo Išmintimi.

Pripildyk mane Savo Ištvermingumu.

Pripildyk mane Savo Nuolankumu.

Pripildyk mane Savo Drąsa.

Pripildyk mane Savo Užsidegimu.

Amen

Kitos Maldos

Išganymo Malda

O Mano Viešpatie, vesk mane į Savo Karalystę ir apsaugok mane nuo tamsos, kuri užplūdo mano sielą.

Išgirsk mane dabar, o Švenčiausioji Širdie, ir vardan Tavo Gerumo tegul Tavo Meilės Šviesa ir Apsauga apšviečia mane.

Amen.

Atsimerkti ir pasikalbėti su Manim (Ateistui skirta Malda)

Dieve, jei Tu esi Tiesa, duok man kokį ženklą Tavo Meilės.

Atverk mano širdį, jog priimčiau pagalbą.

Jei Tu Egzistuoji leisk man pajusti Tavo Meilę, jog galėčiau pamatyti Tiesą.

Melskis už mane dabar.

Amen.

Malda už netikinčiuosius, kurie juokiasi, šaiposi ir viešai tyčiojasi iš tų, kurie meldžiasi

Mano Viešpatie, Aš tiesiu Tau savo rankas, jog paprašyčiau Tavęs paimti mano mylimus brolius ir seseris į Savo Švelniausias Rankas.

Palaimink juos su Savo Švenčiausiuoju Krauju ir suteik jiems Malonę, kurios jiems reikia, jog jie galėtų priimti Tavo Meilės Dvasią, kuri juos nuves į Amžinąjį Išganymą.

Amen.

Malda, jog Jėzus atskleistų Savo Buvimą

Jėzau, jaučiuosi pasimetęs/tus.

Atverk mano širdį, kad priimčiau Tavo Meilę ir atskleisk man Tiesą, jog aš galėčiau būti išgelbėtas/a.

Amen.

Malda greitam atleidimui gauti

Jėzus: “Daugelis atgailaus šio mistinio įvykio metu (Įspėjimo metu). Atsigręžkite į Mane ir sakykite:

Jėzau, prašau vesk mane į Šviesą ir Tavo Didžiojo Gailestingumo gelmes ir atleisk man mano nuodėmes.

Malda skirta atversti kitus

Aš maldauju Tavęs Jėzau, vardan Tavo Dieviškojo Gailestingumo, apgaubti tas abejingas sielas su Savo Brangiausiuoju Krauju, jog jos atsiverstų.

Amen.

Padrąsinanti Malda

Jėzus: “Sakykite šią Maldą kiekvieną dieną, po Dieviškojo Gailestingumo Vainikėlio, ir jūs per savo atsidavimą Man, padėsite išgelbėti Mano vaikus.”

Pripildyk dabar mane Viešpatie su Šventosios Dvasios Dovana, jog skelbčiau Tavo Šventąjį Žodį nusidėjėliams, kuriuos turiu padėti išgelbėti Tavo Vardu.

Padėk apgaubti man juos per savo maldas Tavo Švenčiausiuoju Krauju, jog jie būtų pritraukti prie Tavo Švenčiausios Širdies.

Suteik man Šventosios Dvasios Dovaną, jog šios vargšės sielos galėtų mėgautis Tavo Naujuoju Rojumi.

Amen.

Malda skirta kiekvienai dienai

Jėzus: “Vaikai, Aš myliu ir branginu kiekvieną iš jūsų. Niekuomet nepamirškite, kuomet jūs meldžiatės Man kiekvieną dieną, sakyti šią Maldą:”

O mano brangiausias Jėzau, apkabink mane su Savo Rankomis ir leisk mano galvai pailsėti ant Tavo Pečių, jog Tu galėtum pasiimti mane į Savo Didingąją Karalystę, kuomet ateis tinkamas laikas. Leisk Tavo Brangiausiajam Kraujui tekėti per mano širdį, jog būtume susivieniję į viena.

Amen.

Atverti širdį priimti Jėzaus Žodį (Malda skirta pamatyti, jog šie Pranešimai yra Dieviškos kilmės)

Jėzus: “Mano Tėvas kreipiasi į visus tuos, kurie skaito šiuos Pranešimus pirmą kartą. Jūs turite skaityti kiekvieną Pranešimą atidžiai. Tuomet melskitės Šventajai Dvasiai gauti malonei pamatyti, jog šie Pranešimai yra Dieviškos Kilmės. Atverkite savo širdis priimti Mano Žodį. Pajuskite Mane savo sielose, prašydami Manęs tokiais žodžiais:”

Jėzau, jei tai iš tiesų esi Tu, prašau užliek mano sielą Savo Meile, kaip ženklą man, jog aš galėčiau atskirti Tave kas Esi. Neleisk man būti suklaidintam melo. Parodyk man vietoj to Savo Gailestingumą, atverdamas mano akis Tavo Tiesai ir jog pamatyčiau Kelią į Tavo Naująjį Rojų Žemėje.

Amen.

Malda išspręsti jūsų rūpesčius

Jėzau aš atiduodu Tau visus savo rūpesčius dėl šio dalyko (…) su visišku pasitikėjimu, jog šis rūpestis dabar yra Tavo, ir būtų išspręstas pagal Tavo Švenčiausiąją Valią. Amen.

Vargšei susigėdusiai sielai

Jėzus: “Ateik pas mane ir paprašyk Manęs tau Padėti… Ateik. Nulenkite savo galvas. Nustumkite į šoną savo baimę ir paprašykite Manęs jums dabar atleisti.”

Jėzau prašau atleisk man mano kaltes ir nusižengimus padarytus prieš Tave.

Amen.

Malda ir toliau tęsti einat Viešpaties Keliu, kuomet kiti bando sustabdyti

Aš niekad neišsižadėsiu Viešpaties Kelio.

Taip pat kaip ir aš niekad nepaneigsiu Jėzaus Kristaus Egzistavimo, Kurį žmonija bandė sunaikinti, ne tik Jo Kančios ant Kryžiaus metu, bet taip pat ir vėliau.

Aš esu kartu su Jėzumi Kristumi. Aš kalbu Jo Vardu. Aš einu su Juo.

Jis pakelia mane, jog aš taip pat savo kukliu būdu galėčiau padėti atverti jūsų širdis Tyrai Meilei, kurią Jis jums turi Savo Širdy tik jums vieniems.

Amen.

Malda skirta akloms prarastoms sieloms

Jėzus: “Prašau pasirinkite tas sielas, kurias jūs pažįstate ir kurios nenori pažinti Dievo Tėvo ir atneškite jų vardus prieš Tėvą. Jūsų maldos dovana bus atlyginta jų išganymu.”

Visų Aukščiausiasis Dieve, aš ateinu prieš Tavo Sostą, šią savaitę, maldauti už tas savo brolių ir seserų sielas, kurios atsisako pripažinti Tavo Egzistavimą.

Maldauju tavęs užlieti jas Savo Malonėmis, jog jie atvertų savo širdis Išgirsti Tavo Šventąjį Žodį.

Amen.

Malda atsilaikyti kuomet bus pristatyta “siaubingoji pabaisa”

Jėzus: “Aš prašau visų savo tarnų labai uoliai melstis, jog atsilaikytų prieš siaubingąją pabaisą, kuri greit bus pristatyta. Jie turi melstis Man taip:”

O mano mylimas Jėzau, aš šaukiuosi Tavo Apsaugos ir prašau Gailestingumo išgelbėti mano brolius ir seseris, priklausančius Tavo Bažnyčiai, kad netaptų antikristo aukomis.

Suteik man malones ir apsaugok mane Savo Stiprybės Apsauga, jog atsilaikyčiau prieš nedorus veiksmus, kurie gali būti paruošti man Tavo Vardu.

Aš maldauju Tavo Gailestingumo ir prisiekiu savo ištikimybę Tavo Švenčiausiajam Vardui visais laikais.

Amen.

Malda suvokti šiuo metu (Malda skirta įžvalgumo Dovanai gauti)

O Jėzau, apgaubk mane Savo Brangiausiuoju Krauju ir pripildyk mane Šventąja Dvasia, jog aš galėčiau atskirti ar šie žodžiai ateina iš Tavęs.

Padaryk mano sielą nuolankią.

Išgirsk mano maldavimus su Gailestingumu ir atverk mano Širdį pamatyti Tiesą.

Amen.

Dievo Tėvo raginimas susivienyti maldoje

Visų Aukščiausiasis Dieve, Tavo mylimo Sūnaus Jėzaus Kristaus Vardu, kurį Tu paaukojai, jog mus, Savo vargšus vaikus, išgelbėtum nuo Pragaro ugnies, išgirsk mūsų maldą.

Mes aukojame savo kuklias aukas ir priimam išbandymus bei vargą, kaip priemonę išmelsti išganymą visoms sieloms Įspėjimo metu.

Mes maldaujame Tavęs atleisti visiems nusidėjėliams, kuriems sunku atsigręžti ir priimti Tavo Kilnų Gerumą, jog padarytų reikiamas aukas, kurios Tau atrodo tinkamos, jog jie būtų atpirkti Tavo Švenčiausiose Akyse. Amen.

Malda skirta sumažinti persekiojimų aplinkybes, kurios jau yra rengiamos už uždarų durų

Dieve Tėve, Tavo mylimo Sūnaus Jėzaus Kristaus Vardu, aš maldauju Tavęs sustabdyti šį siaubą – Tavo vaikų valdymą.

Prašau apsaugok savo vaikus šiais sunkiais laikais, jog mes atrastume ramybę ir gyvenimo kilnumą gyventi savo gyvenimus laisvus nuo piktosios dvasios. Amen.

Malda atmerkti akis jauniems (Malda skirta niekuomet nepasiduoti kuomet jaučiatės nusivylę)

Jėzau, jei Tu mane girdi, tuomet išgirsk pagalbos šauksmą.

Prašau padėk man bendrauti su tais, kurie sukėlė man skausmą.

Padėk man nustoti trokšti atimti savo gyvybę ir nustoti man trokšti dalykų kurių negaliu turėti.

Vietoj to atverk mano širdį Tau brangus Jėzau.

Padėk man pajusti tikrą meilę – Tavo Meilę ir pajusti tikrą ramybę savo širdy. Amen.

Malda tapti mažu

Dangiškasis Tėve, padėk man tapti mažu kaip vaikas, Tavo Akyse.

Aš prašau, kad Tavo Malonės būtų man išlietos, jog aš galėčiau atsiliepti į Tavo Kvietimą išgelbėti Tavo vaikus.

Amen.

Malda gauti išminties, ramybės ir išskyrimo Malones

O Jėzau, padėk man visuomet pamatyti Tavo Švenčiausiojo Žodžio Tiesą ir išlikti ištikimam Tavo Mokymams, nepaisant kaip labai mane vers Tavęs išsižadėti.

Amen.

Malda už ateistus Įspėjimo metu

Jėzus: “Tiems iš jūsų, kurie save vadina ateistais, paklausykite dabar ką Aš jums pažadu. Aš jus myliu ir Aš niekuomet nepasiduosiu kovoti dėl jūsų, jog išgelbėčiau jus iš apgaviko Šėtono nagų, kuris jus apakino pamatyti Tiesai. Kuomet ateis laikas ir kuomet jūs pamatysite savo nuodėmes prieš akis Įspėjimo metu, prašau sakykite šiuos žodžius:”

Jėzau, atskleisk man Tiesą ir išgelbėk mane nuo blogio.

Aš iš tiesų labai atsiprašau už savo nuodėmes ir prašau Tavęs paimti mane ir parodyti Tavo Gailestingumo Šviesą.

Amen.

Malda skirta tam laikui kuomet jūs patirsite sunkumus eidami Viešpaties Keliu

Jėzau, paimk mano skausmą, išgydyk mane ir paimk mano kryžių.

Amen.

Išgelbėk mane nuo Šėtono melo

Jėzau, išgelbėk mane nuo Šėtono melo, jog aš galėčiau atskirti Tiesą Tavo Likusioje Bažnyčioje.

Amen.

Malda prašant Jėzaus palaiminti mūsų priešus (kuomet jums atrodo, jog jau nebepakeliate kitų skriaudos)

Aš dalinuosi šiuo skausmu su Tavimi Jėzau, ir prašau Tavęs palaiminti mano priešus, ir tuos kurie Tave plaka su Šventosios Dvasios Dovana.

Amen.

Malda gauti Raktui į Naująjį Rojų

Brangus Tėve, tai aš Tavo prarastas vaikas, kuris yra toks pasimetęs ir aklas, jog be Tavo pagalbos ir Meilės esu niekas. Išgelbėk mane per Tavo mylimo Sūnaus Jėzaus Kristaus Meilę ir duok man Raktą į Tavo Naująjį Rojų Žemėje.

Amen.

Malda už tuos, kurie kenčia ir yra praradę viltį

Jėzau, paimk mano siaubingą skausmą ir kančią ir leisk man pajusti Tavo Meilę.

Amen.

Nuolankaus tarno įžanginė Malda

Jėzus: “Kuomet jūs klūpote prieš Mane ar tiesiog kalbatės su Manim savo širdy, visuomet pradėkite sakydami:”

Jėzau, atleisk man, nes aš nusidėjau.

Amen.

Malda išreikšti tikrą meilę Jėzui

Jėzau, Tavo Valia yra pati svarbiausia. Mano laisvoji valia priklauso Tau. Daryk su ja ką nori.

Amen.

Malda atpažinti savo pašaukimą platinant Pranešimus

Jėzus: “Kuomet jūs sakote jog Mane atstovaujate, bet kad esate aukštesni Mano Karalystėj nei kiti, o tuomet apie Mane meluojate, jums reikia kitų maldų. Tuomet esate jau pusiaukelėj į Pragaro bedugnę ir be Mano pagalbos būsite prarasti. Priimkite Mano Pranešimą. Prispauskite jį stipriai prie savo širdies ir paprašykite:”

Jėzau, ar tai iš tiesų Tu? Ar man iš tiesų reikia Tavo pagalbos?

Malda jog galėtute sekti Išganymo Kelią

Jėzau atleisk man, aš noriu sekti paskui Tave.

Amen.

Malda prieš Jėzų tą Dieną

Jėzus: “Nepamirškite ką Aš jums dabar sakau. Tą Dieną (Įspėjimui ištikus) Aš noriu kad Manęs paprašytumėte:”

Jėzau, aš maldauju Tavo gailestingumo visiems tiems, kurie Tave atstumia ir kuriems daugiausiai reikia tavo Pagalbos.

Amen.

Malda leidžianti Visų Aukščiausiajam Dievui atverti Tavo širdį

Brangiausias Tėve, ištiesk Savo Gailestingumo Ranką ir paliesk mano kūną ir sielą.

Amen.

Malda Šv. Arkangelui Mykolui

Jėzus: “Tad jūs turite, melstis kiekvieną dieną Šv. Mykolui.”

Šventasis Mykolai Arkangele, gink mus kovoje, būk apgynėju nuo velnio nedorybių ir žabangų. Te sudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, Šėtoną ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą.

Amen.

Kad Jėzus galėtų įsikišti jums padėti

Jėzau, pasiimk mane į Savo Prieglobstį, pas mano Tėvą ir suteik man Amžinąjį Išganyną.

Amen.

Malda, kurią reikia melstis Didįjį Penktadienį

Jėzus: “Tą Didįjį Penktadienį) Aš prašau kad Mane pašauktumėte taip:”

Jėzau atleisk man už skausmą, kurį aš sukėliau Tavo Kūnui, Tavo Žodžiui ir Tavo Dievystei.

Malda išrinktosioms sieloms,
kurios kenčia daugiau nei gali pakelti

Jėzau, paimk mano skausmą ir daryk su juo ką nori.

Malda Jėzui išgelbėti jus Antrojo Jėzaus Kristaus Atėjimo metu

Jėzus: “Mano Antrojo Atėjimo Dieną… Tos sielos, kurios idealizavo pabaisą ir kurios atidavė savo sielas, kūnus ir protą Šėtonui ir tapo savo noru jo ištikimais agentais, neturės kur pasidėti, kur pasislėpti ir bus palikti be jokios pagalbos, nes Šėtonas juos paliks. Dėl to, kad tuo metu Šėtonas jau bus ištremtas į bedugnę ir jis praras savo galią. Toms sieloms sakau štai ką. Net ir tą akimirką Aš parodysiu jums Savo Gailestingumą. Jūs turite mane pašaukti ir sakyti:”

Jėzau padėk man, atleisk man visas mano nuodėmes.

Amen.

Malda už tuos, kurie gina Dievo Žodį, kuomet iškyla sunkumų

Jėzau, išvaduok mus bejėgius nusidėjėlius nuo Tavo priešų.

Malda atsiduoti Šventajai Dievo Valiai

Jėzau, visa ką aš sakau ir darau yra pagal Tavo Šventąjį Žodį – pasielk su manim pagal Dievo Valią.

Malda gauti Meilei, nuolankumui sekti Dievo Valią

Jėzau, aš esu nevertas prieš Tave stovėti, bet daryk su manim ką nori, o aš darysiu ko Tu trokšti.

Malda gauti įžvalgumo, Ištvermės, Kantrybės ir Meilės Dovanas

Jėzau, suteik man Dovanas, kurių man reikia, jog išlikčiau ištikimas Tau.